Edukacja finansowa dla każdego

Program wspierany przez:

Ubezpieczenie w kredycie hipotecznym

UBEZPIECZENIECznFFot

Instytucje finansowe proponują ubezpieczenia kredytów z dwóch powodów. Przede wszystkim chcą się zabezpieczyć przed niewypłacalnością kredytobiorcy, a także zwiększyć swoje wpływy dzięki prowizjom za sprzedaż dodatkowych usług.

To nierzadko także wzrost bezpieczeństwa samego kredytobiorcy, ale i konieczność poniesienia podyktowanych obowiązkiem wykupu polisy kosztów dodatkowych. Z jakimi ubezpieczeniami spotkamy się w przypadku kredytów hipotecznych?

Dodatkowy zysk i ograniczenie ryzyka kredytowego

Cross – selling, to bardzo często wykorzystywana w przypadku sprzedaży kredytów hipotecznych zasada opierająca się na założeniu oferowania zakupu produktów pobocznych klientom korzystającym lub planującym skorzystać z produktu głównego. Ich dodatkowy zakup powiązany jest najczęściej z udostępnieniem konsumentowi preferencyjnych warunków sprzedaży i powoduje zacieśnienie współpracy między klientem, a daną instytucją. W przypadku kredytów hipotecznych instytucje finansowe nakłaniają do skorzystania z np. rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowego, karty kredytowej lub funduszu inwestycyjnego, oferując w zamian stałe lub czasowe obniżenie wskaźnika oprocentowania kredytu. Instytucje te na podobnej zasadzie dystrybuują także ubezpieczenia, przy czym tylko przy części z nich decyzja klienta jest dobrowolna, a zakup części z pakietów ubezpieczeniowych jest po prostu obligatoryjnym warunkiem udzielenia kredytu. Stanowią one bowiem dodatkowe zabezpieczenie dla kredytodawcy i minimalizują poziom ryzyka związanego z udzieleniem finansowania. W znacznej części są one także produktami zabezpieczającymi interesy kredytobiorcy.

Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego

Instytucje finansowe wymagają od przyszłych kredytobiorców wniesienia najczęściej 20% wkładu własnego, co powiązane jest z akceptowanym przez nie poziomem wskaźnika LTV – wartości zobowiązania do wartości jego zabezpieczenia (nieruchomości). Nawet jeśli chcą one sfinansować kredyt, którego wartość jest równa lub przewyższa wartość nabywanej nieruchomość stanowiącej zabezpieczenie kredytu, to gros z nich zażąda ustanowienia ubezpieczenia brakującego wkładu własnego. Polisa opiewała będzie w takim przypadku na proporcjonalną – brakującą część jego wartości i podpisywana zostanie, w zależności od danego przypadku, na średnio trzy lub pięć lat, tj. okres jaki z racji spłaty poszczególnych rat kredytu i redukcji wartości zobowiązania musi upłynąć, by wskaźnik LTV osiągnął poziom akceptowalny przez daną instytucje kredytową. Koszt ubezpieczenia niskiego wkładu własnego uzależniony jest oczywiście od wysokości brakującej jego części, jednak przyjmuje się, że jest to około 3-4% kwoty, na jaką opiewa ubezpieczenie.  Koszt zabezpieczenie np. 40 tysięcy zł oscylował będzie więc w granicach 1.200 – 1.600 złotych.

Ubezpieczenie pomostowe

Ubezpieczenie pomostowe (zwane również ubezpieczeniem tytułu prawnego), to ubezpieczenie, którego wartość za pomocą podwyższonego oprocentowania doliczana jest najczęściej do początkowych rat kredytu. Będzie ono naliczane do momentu przekazania kredytodawcy odpisu księgi wieczystej nieruchomości, potwierdzającej ustanowienie hipoteki na nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu. Czas konieczny na dokonanie zmian w księdze wieczystej nieruchomości to okres około 2-5 miesięcy, jednak zależy on właściwie tylko i wyłącznie od sprawności pracy urzędników wydziału ksiąg wieczystych przynależnego sądu.

Ubezpieczenie na życie

Część z instytucji finansowych udzielających kredytowania może zażądać także dostarczenia polisy  ubezpieczenia na życie kredytobiorcy oraz ustanowienia cesji praw z niej wynikających. Co za tym idzie, w razie śmierci kredytobiorcy, ubezpieczyciel spłaci pozostałą do uregulowania cześć pożyczonego kapitału, zwalniając jednocześnie nieruchomość od hipoteki. Wadą takiego rozwiązania jest oczywiście towarzyszący mu koszt, jednak największą jego zaletą jest ewentualna spłata zobowiązania i zwolnienie tytułu do nieruchomości. Rodzina dziedzicząca po zmarłym kredytobiorcy nie będzie zobowiązana do dalszej spłaty kredytu, a nieruchomość wolna od zapisu w hipotece, podlegała będzie standardowej procedurze sądowej - dział spadku.

Ubezpieczenie na wypadek utraty pracy

To ubezpieczenie rzadko posiada charakter obowiązkowy i jest najczęściej oferowane jako opcja dodatkowo zabezpieczająca kredytobiorcę na wypadek utraty pracy. W większości dostępnych na rynku ofert, ubezpieczyciel w przypadku zwolnienia kredytobiorcy zobowiązany będzie do regulowania wynikających z kredytu zobowiązań finansowych w okresie do 12 miesięcy od momentu zgłoszenia sytuacji podlegającej ubezpieczeniu. Ubezpieczyciel zaprzestanie spłaty rat także w sytuacji, gdy kredytobiorca nawiąże w tym okresie nowy stosunek pracy. Największą wadą tego rozwiązania jest szereg warunków, jakie należy spełnić, by odszkodowanie w formie regulacji rat zostało wypłacone. Nie zostanie ono wypłacone np. gdy  pracy zrezygnujemy samodzielnie, lub tuż po zwolnieniu nie zarejestrujemy się jako osoba bezrobotna w przynależnym Urzędzie Pracy.

Ubezpieczenie nieruchomości

Innym bardzo często spotykanym ubezpieczeniem towarzyszącym kredytom hipotecznym jest ubezpieczenie samej nabywanej nieruchomości. Prawo do niej stanowi zabezpieczenie kredytodawcy, dlatego jakakolwiek utrata jej wartości powodowałaby także wzrost ponoszonego przez niego ryzyka. Instytucje finansowe chroniąc własne interesy, wymagają dlatego cesji wierzytelności wynikających z polisy ubezpieczenia obejmującej m.in. ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych w tym powodzi.

W przypadku ubezpieczeń obligatoryjnych, wymaganych przez kredytodawcę, sprawdźmy za co i ile płacimy, może uda się choć trochę zaoszczędzić. Dodatkowo przeanalizujmy oferty poszczególnych ubezpieczeń dobrowolnych, może zwiększy to poziom odczuwanego bezpieczeństwa lub pozwoli uniknąć przykrych sytuacji związanych z obsługą zobowiązania.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.