Edukacja finansowa dla każdego

Program wspierany przez:

Weksel a kredyt konsumencki

WEKSELINBLANCOCznF

Weksel jest chyba najsilniejszym zabezpieczeniem pożyczki lub kredytu jaki występuje w praktyce wśród obecnych narzędzi finansowych. Roszczenie z weksla może być dochodzone na drodze sądowej w tzw. postępowaniu nakazowym. Wystarczy, że wierzyciel złoży ważny weksel, by sąd miał podstawę do wyznaczenia dwutygodniowego terminu spłaty zobowiązania określonego w takim dokumencie. Nawet skarga dłużnika nie powstrzyma egzekucji. Jeśli nie jest to weksel in blanco, to niepotrzebne są jakiekolwiek umowy czy inne dokumenty.

Posiadanie weksla zapewnia jego właścicielowi krótkie cięcie w procedurach związanych z odzyskiwaniem należności. Orzeczenia w trybie nakazowym w sprawie kwot zabezpieczonych wekslem zapadają na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron i przeprowadzania rozprawy. W nakazie zapłaty wyznaczany jest dwutygodniowy termin na uiszczenie sumy wekslowej bądź na wniesienie przeciwko niemu zarzutów. Niezależnie jednak od działań dłużnika, po dwóch tygodniach nakaz zapłaty staje się wykonalny i może być przedmiotem egzekucji komorniczej. Ponadto nakaz zapłaty od chwili wydania stanowi tytuł zabezpieczenia, będący podstawą dla prowadzenia przez komornika postępowania zabezpieczającego. Weksel jest więc narzędziem bardzo korzystnym dla wierzyciela i wysoce dyscyplinującym dla dłużnika. Nic dziwnego, że bywa stosowany też przez instytucje finansowe dla zabezpieczenia udzielanych kredytów czy pożyczek.

Zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r. poz. 1497 ze zmianami) obowiązującej od 18 grudnia 2011 r. kredyt konsumencki może być zabezpieczony przy pomocy weksla lub czeku, ale z pewnymi ograniczeniami.

Weksel lub czek konsumenta wręczony kredytodawcy w celu spełnienia lub zabezpieczenia świadczenia wynikającego z umowy o kredyt konsumencki powinien zawierać klauzulę "nie na zlecenie" lub inną równoznaczną. Oznacza to, że nie jest możliwe przeniesienie prawa wynikającego z weksla lub czeku na inną osobę niż instytucja finansowa udzielająca kredytu konsumenckiego. W razie przyjęcia przez kredytodawcę (np. bank, SKOK, instytucję pożyczkową) weksla lub czeku niezawierającego klauzuli "nie na zlecenie" i przeniesienia takiego weksla lub czeku na osobę trzecią, kredytodawca jest zobowiązany do naprawienia poniesionej przez konsumenta szkody przez zapłatę weksla lub czeku. Zobowiązanie do naprawienia szkody poniesionej przez konsumenta dotyczy również sytuacji, gdy weksel lub czek znalazł się w posiadaniu innej osoby wbrew woli kredytodawcy (czyli np. został skradziony). Kredytodawca musi też niezwłocznie po spełnieniu przez konsumenta świadczenia wynikającego z umowy o kredyt konsumencki (czyli np. spłaty całości pożyczki wraz z odsetkami i innymi należnymi opłatami i prowizjami) zwrócić weksel konsumentowi. Mamy więc w tym konkretnym przypadku do czynienia z sytuacją, kiedy weksel jest jakby uzupełnieniem i dodatkowym zabezpieczeniem umowy kredytu/pożyczki.

W obrocie bankowym szczególnie chętnie jest wykorzystywany tzw. weksel in blanco. To dokument celowo nieuzupełniony w chwili wystawienia, a więc taki, który nie został wypełniony całkowicie lub nie posiada niektórych cech, jakie prawo wekslowe wymaga dla ważności weksla. Tym brakującym elementem, który najczęściej jest nieokreślony w chwili wystawienia weksla jest suma wekslowa (do zapłaty przed kredytobiorcę). Do jej uściślenia potrzebne są odpowiednie zapisy dodatkowej umowy. Jest to tzw. porozumienie lub deklaracja wekslowa, gdzie strony uzgadniają w jaki sposób i przy zajściu jakich okoliczności weksel in blanco powinien być uzupełniony o brakujące elementy (przy czym musi to być dokładnie i jednoznacznie określone). Z chwilą uzupełnienia weksla in blanco w sposób zgodny z zawartym porozumieniem staje się on wekslem zwykłym, z którego dochodzenie należności odbywa się sądownie w uproszczony, opisany wyżej sposób.

Fot. pixabay.com

Słowa kluczowe: zadłużenie, Kredyt bankowy

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.