Edukacja finansowa dla każdego

Program wspierany przez:

Komornik na koncie

PUSTEKONTOCznF

W związku z toczącą się wobec mnie od roku egzekucją komorniczą został zajęty rachunek bankowy, na który wpływa moja renta, która już jest pomniejszona w wyniku zajęcia jej przez komornika. O blokadzie rachunku dowiedziałem się przez przypadek, kiedy chciałem wypłacić pieniądze z konta. Okazało się, że na rachunku nie ma żadnych pieniędzy. Do tej pory mogłem bez problemu wypłacać pieniądze i nagle zostałem bez środków do życia. Nikt, nawet komornik, nie powiadomił mnie o egzekucji z rachunku. Co robić?- żalił się pan Franciszek. Jednak nie jego jednego zaskakuje brak środków na koncie, takich osób jest znacznie więcej.

Przepisy regulujące egzekucję środków pieniężnych przewidują możliwość blokady rachunku bankowego. Komornicy korzystają z tej możliwości na wniosek wierzyciela. W celu dokonania egzekucji z wierzytelności rachunku bankowego dłużnika komornik przesyła do oddziału lub innej jednostki organizacyjnej banku lub SKOK, w którym dłużnik ma rachunek, zawiadomienie o zajęciu wierzytelności pieniężnej, które określone jest do wysokości należności będącej przedmiotem egzekucji. Komornik zawiadamia również dłużnika o zajęciu jego wierzytelności z rachunku bankowego, doręczając mu odpis tytułu wykonawczego i odpis zawiadomienia skierowanego do banku lub SKOK o zakazie wypłat z rachunku bankowego oraz o obowiązku przekazywania przez instytucję finansową wszelkich wpływów komornikowi. Równocześnie wierzyciel także otrzymuje odpis zawiadomienia. Zajęcie wierzytelności z rachunku obejmuje kwoty, które się na nim znajdują oraz te, których nie było w chwili jego zajęcia, a które zostały wpłacone na ten rachunek po dokonaniu zajęcia.

Dłużnicy są chronieni przed utratą wszystkich dochodów: Kodeks pracy pozwala na zajęcie połowy wynagrodzenia na poczet spłaty długu, Ustawa o emeryturach i rentach z FUS ogranicza możliwość zajęcia 25 proc. świadczenia, ale zajęcie rachunku rządzi się innym przepisami. Ochronę pieniędzy przewiduje art. 54 pkt 1 Prawa bankowego, który stanowi, że środki pieniężne znajdujące się na rachunkach oszczędnościowych, rachunkach oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz na rachunkach terminowych lokat oszczędnościowych jednej osoby, niezależnie od liczby zawartych umów, są wolne od zajęcia na podstawie sądowego lub administracyjnego tytułu wykonawczego do wysokości trzykrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, bez wypłat nagród z zysku, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za okres bezpośrednio poprzedzający dzień wystawienia tytułu wykonawczego. Na grudzień 2013 roku limit ten wynosi 12.653 zł. W tej sytuacji komornik może zająć wszystko, co wpływa na konto: emeryturę, pensję, alimenty czy zasiłki, poza kwotą wolną od zajęcia, czyli środkami do wysokości trzykrotnego przeciętnego wynagrodzenia za pracę.

Jak się okazało, pan Franciszek został prawidłowo powiadomiony przez komornika o zajęciu rachunku, jednak pismo informujące o tym umknęło mu wśród innych pism, jakie od niego otrzymał (niestety wielu dłużników nie czyta dokładnie zawiadomień od komornika, lub w ogóle nie odbiera korespondencji). Poza tym czujność jego jak i innych dłużników zostaje uśpiona poprzez stopniowe wykorzystywanie limitu wynikającego z prawa bankowego. Dopóki jest możliwość wypłaty środków z konta można sądzić, że środki te będą w dalszym ciągu dostępne i zapomina się o tym, że doszło do blokady konta, aż w końcu limit zostaje wyczerpany.

Dochód, który wpływa na rachunek pomniejszony o zajęcie nie powinien być ponownie zajęty, lecz takie sytuacje się zdarzają. Niestety na chwilę obecną nie ma przepisów chroniących dłużników przed potrąceniem środków pieniężnych, które wpływają na konto, a które są już pomniejszone w związku z egzekucją na podstawie innych przepisów określających maksymalną kwotę potrącenia oraz kwotę wolną od zajęć. Póki co, jedynym wyjściem z tej sytuacji jest: w przypadku umów o pracę lub innych umów przekazywanie pieniędzy na konto innej osoby lub wypłacanie ich w formie gotówki; w przypadku świadczeń z ZUS rezygnacja z przekazywania dochodu na rachunek. Na niewiele się zda zmiana konta, ponieważ komornicy korzystają z usługi OGNIVO, umożliwiającej poszukiwanie rachunków bankowych dłużników (uczestnikami usługi nie są SKOK-i).

Magdalena Głowacka

(Fot. freeimages.com)

Podstawa prawna: - Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe; - Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych; - Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.