Edukacja finansowa dla każdego

Program wspierany przez:

Mediacja i arbitraż

MEDIACJAARBITRAZCznF

Uczestnikiem sporu może być każdy. Jednak nie wszystkie sytuacje konfliktowe wymagają zaangażowania sądu. Przykładowo, jeżeli przedsiębiorca nie uzna reklamacji konsumenta, a ten nie zgodzi się z jego decyzją, to każda ze stron konfliktu może skorzystać z alternatywnych sposobów rozstrzygania sporów - takich jak mediacja, arbitraż/sąd polubowny.

Co to jest mediacja

Mediacja to nic innego jak dobrowolne, poufne i niesformalizowane pozasądowe postępowanie w sprawach, w których możliwe jest zawarcie ugody, prowadzone między stronami określonego sporu przez osobę trzecią – bezstronnego mediatora. Mediacja jest regulowana przez Kodeks postępowania cywilnego, w art. 183¹–183¹⁵. Jej celem jest wypracowanie satysfakcjonującego rozwiązania dla obu stron konfliktu, a nie ustalenie kto ma rację w sporze (wydania wyroku).

Mediacja może być prowadzona we wszystkich sprawach cywilnych, w których możliwe jest zawarcie ugody, np. w sprawach o: zapłatę, zniesienie współwłasności, dział spadku, podział majątku wspólnego, należności ze stosunku pracy, rozstrzygnięcie o istotnych sprawach rodziny, zaspokojenie potrzeb rodziny, alimenty itp.

Mediacja prowadzona jest na podstawie umowy o mediacji, lub postanowienia sądu kierującego do mediacji. Warto pamiętać, że mediacja prowadzona na podstawie umowy jest autonomiczna w stosunku do postępowania sądowego, co oznacza że może być ona prowadzona zarówno przed wszczęciem postępowania, w trakcie lub po jego zakończeniu. W drodze mediacji nie ma możliwości, merytorycznego rozstrzygnięcia sporów, ponieważ prowadzi ona do zawarcia ugody, a nie wydania wyroku. Powyższa metoda rozstrzygania sporów jest stosowana tylko wtedy, gdy obie ze stron wyraziły zgody na mediację.

Co to jest arbitraż

Arbitraż/sąd polubowny to instytucja niepaństwowa, funkcjonująca poza systemem sądownictwa powszechnego, której celem jest rozstrzyganie sporów w sprawach cywilnych i gospodarczych. Istotą sądu polubownego jest rozwiązywanie konfliktów przy udziale arbitra lub arbitrów, na wybór których strony mają bezpośredni, lub pośredni wpływ.

Warto podkreślić, że sądy polubowne mają możliwość rozstrzygnięcia sporów w drodze wyroku, który po uznaniu, lub stwierdzeniu wykonalności uzyskuje moc prawną na równi z wyrokiem sądu powszechnego. Od wyroków wydanych przez arbitra nie przysługuje odwołanie. Można go jedynie zakwestionować poprzez wniesienie skargi na uchylenie wyroku sądu polubownego.

Przed arbitrażem rozstrzygane są wszelkie spory majątkowe pod warunkiem, że strony łączył stosunek cywilnoprawny.

Przykładem sądu polubownego jest Spółdzielczy Arbitraż Konsumencki (SAK), działający przy Stowarzyszeniu Krzewienia Edukacji Finansowej w Gdyni we współpracy z Kasą Krajową. Jego celem jest rozstrzyganie sporów w zakresie roszczeń pieniężnych z tytułu niewykonania, lub nienależytego wykonania czynności wynikających ze statutu, pomiędzy Kasą a jej członkami oraz między kasami.

Wyróżnia się również Bankowy Arbitraż Konsumencki (BAK), funkcjonujący przy Związku Banków Polskich. Jego celem jest rozstrzyganie sporów w zakresie roszczeń pieniężnych z tytułu niewykonania, lub nienależytego wykonania czynności bankowych przez Bank. W przypadku arbitrażu wartość przedmiotu sporu nie może przekroczyć ośmiu tysięcy złotych. Opłata za wszczęcie postępowania przed sądem polubownym uwarunkowana jest od wartości przedmiotu sporu.

Sylwia Koszyk

(Fot. freeimages.com)

Słowa kluczowe: SKOK, zadłużenie

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.