Edukacja finansowa dla każdego

Program wspierany przez:

Zajęcie majątku - zajęcie rachunku bankowego przez komornika

Ksenia

Czy jeżeli ktoś ma wzięty kredyt na zakup domu, to w razie długów komornik ma prawo wejśc na majątek tej osoby? Zaznaczam, że kredyt nie był wysoki, a majątek jest dużo większy - tak, że po spłacie kredytu i spłacie innych długów na wszystko by starczyło. Tylko czy dobrowolnie ta osoba będzie chciała sprzedać majątek, lub gdy nakaże jej sąd, co w takiej sytuacji. A jest mi dłużna i w takiej sytuacji, czy odzyskam swoje pieniądze, żeby mnie spłaciła.

Odpowiedź eksperta:

Zgodnie z zapisami ustawy o komornikach sądowych i egzekucji (Dz.U. z 2011 nr 231 poz. 1376) w brzmieniu od 1 stycznia 2013 r., komornikowi powierzono m.in. następujące zadania: wykonywanie orzeczeń sądowych w sprawach o roszczenie pieniężne i niepieniężne oraz o zabezpieczenie roszczeń; wykonywanie innych tytułów wykonawczych i egzekucyjnych, (jeżeli podlegają wykonaniu bez klauzuli) wydanych na podstawie odrębnych przepisów; sporządzanie protokołu stanu faktycznego przed wszczęciem postępowania sądowego, lub przed wydaniem orzeczenia; poszukiwanie majątku dłużnika na zlecenie wierzyciela. Krótko mówiąc komornik to funkcjonariusz publiczny prowadzący egzekucję, wykonujący orzeczenia sądowe. Hipoteka natomiast stanowi podstawową formę prawną zabezpieczenia wierzytelności pieniężnych. Jej treść określa art. 65 ust. 1 ustawy o księgach wieczystych i hipotece, zgodnie z którym „w celu zabezpieczenia oznaczonej wierzytelności można nieruchomość obciążyć prawem, na mocy którego wierzyciel może dochodzić zaspokojenia z nieruchomości bez względu na to, czyją stała się własnością, i z pierwszeństwem przed wierzycielami osobistymi właściciela nieruchomości”. Przedmiotem hipoteki mogą być: własność nieruchomości, udział we własności nieruchomości, użytkowanie wieczyste, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu oraz wierzytelność zabezpieczona hipoteką. Odpowiadając na Pani pytanie - komornik ma prawo i obowiązek zająć majątek dłużnika zgodnie z orzeczeniem sądowym, w tym wypadku nie ma znaczenia wysokość kredytu czy skala zadłużenia. Natomiast aby odzyskać pieniądze od dłużnika musi Pani wystąpić do sądu w postępowaniu egzekucyjnym i uzyskać tytuł wykonawczy, który stanowi podstawę do wszczęcia postępowania egzekucyjnego przez komornika. Trzeba dodać, że tytuł wykonawczy powstaje dopiero po nadaniu tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności, który uprawnia wierzyciela do dochodzenia swoich roszczeń na drodze postępowania egzekucyjnego, czyli przez komornika.

Powrót

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.