Edukacja finansowa dla każdego

Program wspierany przez:

Wypowiedzenie umowy kredytowej

WYPOWIEDZENIEKREDYTOWEJCznF

Umowa kredytowa może zostać wypowiedziana, jak każde inne porozumienie dwóch zawierających je stron. Kiedy dojdzie do wypowiedzenia umowy kredytobiorcy? Jak realizowana jest procedura wypowiedzenia i jakie skutki niesie ono z sobą?

Na czym polega wypowiedzenie umowy kredytowej

Najczęstszą przyczyną wypowiedzenia umowy kredytowej jest niedotrzymanie przez kredytobiorcę warunków spłaty zobowiązania. Opóźnienia w spłacie rat kredytu są przy tym natychmiast odnotowywane przez kredytodawcę, który zwraca się do dłużnika z przypomnieniem – prośbą o uregulowanie zaległej płatności. Jeśli to nie pomoże, instytucja udzielająca finansowania rozpocznie działania windykacyjne, a te mogą kosztować. Zwróci się więc do pożyczającego telefonicznie, lub listownie, upominając o konieczności spłaty zaległej raty (rat). Wskaże jednocześnie, że brak uregulowania zaległości skutkować może określonymi konsekwencjami. Jedną z nich może być możliwość wypowiedzenia umowy kredytu. Tryb wypowiedzenia różni się przy tym w zależności od tego, kiedy dana umowa została podpisana.

Starsze umowy

Ustawa o kredycie konsumenckim z 12 maja 2011 r. weszła w życie 18 grudnia 2011, co znaczy, że do umów podpisanych przed tym terminem stosowane są postanowienia ustawy wcześniejszej, czyli ustawy z 20 lipca 2001 r. Ustawa ta wskazuje precyzyjnie, że umowa może zostać wypowiedziana, jeśli kredytobiorca zalega ze spłatą dwóch pełnych rat kredytu. Instytucja udzielająca finansowania ma wtedy obowiązek wezwać klienta do spłaty zaległości w terminie nie krótszym niż 7 dni od momentu otrzymania wezwania. Jeśli dłużnik nie wywiąże się z tego obowiązku, kredytobiorca może wypowiedzieć umowę, przy czym termin jej wypowiedzenia nie może być krótszy od 30 dni.

Nowe umowy

Jak wskazano, dla umów podpisanych po 18 grudnia 2011 obowiązują już znowelizowane postanowienia ustawy o kredycie konsumenckim. Wskazuje ona, że kredytodawca może wypowiedzieć umowę kredytu, jeśli dojdzie do spełnienia warunków wypowiedzenia zawartych w umowie kredytu. Co za tym idzie, to zapisy umowy precyzowały będą sytuacje, w których dojść może do obniżenia wartości kredytu, lub jego wypowiedzenia. Ważne jest jednak, że także w tym przypadku termin wypowiedzenia nie może być krótszy od 30 dni.

Dla obu powyższych założeń, wypowiedzenie kredytu będzie jednoznaczne z koniecznością zwrotu całej pozostałej do spłaty kwoty kredytu w wyznaczonym terminie. Jeśli do tego nie dojdzie, to ostatecznie dług może podlegać egzekucji z majątku dłużnika.

(Fot. freeimages.com)

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.