Edukacja finansowa dla każdego

Program wspierany przez:

Sankcja kredytu darmowego

SANKCJAKREDYTCznF

Sankcja kredytu darmowego, to sposób na spłatę kredytu bez przynależnych mu kosztów, jak odsetki czy prowizje. Z sankcji skorzystać możemy w przypadku, gdy kredytodawca nie dopełnił ciążących na nim obowiązków. Jakich?

Ustawa o kredycie konsumenckim nakłada na kredytodawców szereg obowiązków, które dotyczą m.in. obowiązku informacyjnego i kształtu umowy kredytowej. Ta zawierać winna komplet danych w tym m.in. wskazanie rodzaju kredytu, jego całkowitą kwotę wraz z podaniem terminów i sposobu wypłaty, a także stopę oprocentowania oraz warunki jej zmiany, rzeczywistą roczną stopę oprocentowania, całkowitą kwotę do zapłaty wraz z podaniem wszystkich założeń przyjętych do jej obliczania (w tym kosztów, jakie kredytobiorca zobowiązany jest ponieść w związku z umową) oraz zasady i terminy spłaty kredytu. W umowie winien zostać wskazany także czas jej obowiązywania, informacja o rocznej stopie oprocentowania zadłużenia przeterminowanego, ewentualnym sposobie zabezpieczenia i ubezpieczenia spłaty kredytu, a także zapisy dotyczące terminu, sposobu i skutków odstąpienia klienta od umowy oraz wskazanie jego prawa do spłaty kredytu przed terminem  z podaniem skutków takiej spłaty.

Klauzula sankcjonująca

Niedotrzymanie tych warunków przez kredytodawcę powoduje wystąpienie następstw cywilnoprawnych. Szczególnie interesujące są w tym przypadku zapisy dotyczące tzw. sankcji kredytu darmowego, ponieważ artykuł 45 w/w ustawy o kredycie konsumenckim wskazuje w ustępie 1, że: „W przypadku naruszenia przez kredytodawcę art. 29 ust. 1, art. 30 ust. 1 pkt 1–8, 10, 11, 14–17 i art. 31–33, konsument, po złożeniu kredytodawcy pisemnego oświadczenia, zwraca kredyt bez odsetek i innych kosztów kredytu należnych kredytodawcy w terminie i w sposób ustalony w umowie.” Co za tym idzie, jeśli kredytodawca nie wywiązał się z nałożonego na niego obowiązku informacyjnego, to konsument ma prawo do spłaty kredytu bez odsetek i innych kosztów (nie dotyczy  kosztów ustanowienia zabezpieczenia kredytu). Co ważne, zapis ten dotyczy również kredytów hipotecznych, jednak w ich przypadku okres bezkosztowy nie obowiązuje w całym okresie kredytowania, a został skrócony do czterech lat.

Warto zaznaczyć także, że brak wypełnienia obowiązku informacyjnego nie musi powodować powstania żadnej faktycznej szkody, a jedyne, co należy zrobić, by z sankcji kredytu darmowego skorzystać, to wyłącznie przekazać kredytodawcy oświadczenie wskazujące na naruszenie określonego ustawą obowiązku informacyjnego.

(Fot. Unique Photo/wikiemdia.org)

Słowa kluczowe: Kredyt bankowy, Kredyt hipoteczny

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.