Edukacja finansowa dla każdego

Program wspierany przez:

Poduszka dla kredytobiorcy hipotecznego

USTAWAKREDYTHIPOTECZNYCznF

Nowa ustawa obowiązuje od 22 lipca 2017 r.. Jej celem jest zwiększenie bezpieczeństwa osób, które zawierają umowy o kredyt mieszkaniowy. Ustawa o kredycie hipotecznym, nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami została uchwalona przez Sejm w marcu 2017.

Ustawa przede wszystkim znacznie ogranicza możliwość zawierania umów o kredyt hipoteczny w obcej walucie. Kredyt hipoteczny może zostać udzielony wyłącznie w walucie lub indeksowany do takiej, w której kredytobiorca uzyskuje większość swoich dochodów albo posiada większość środków finansowych (oszczędności gotówkowych) lub innych aktywów (akcji, obligacji itp.).

W myśl ustawy, kredytów hipotecznych mogą udzielać tylko banki i SKOK-i, czyli instytucje podlegające Komisji Nadzoru Finansowego (KNF). Nie mogą ich udzielać różnego rodzaju firmy pożyczkowe. Natomiast pośrednictwem w udzielaniu kredytów mogą, w myśl ustawy, zajmować się tylko certyfikowani pośrednicy lub ich agenci. By zostać takim pośrednikiem, trzeba zdać egzamin państwowy na pośrednika hipotecznego lub mieć wyższe wykształcenie ekonomiczne albo prawnicze. Pośrednicy będą mogli mieć swoich agentów, którzy też będą wpisywani do rejestru. Agent będzie mógł występować tylko w imieniu i na rzecz jednego pośrednika, który w pełni będzie odpowiadać za swoich agentów.

Ustawa wprowadza szereg obostrzeń w reklamowaniu kredytów hipotecznych.

Reklamy (od 22 lipca 2017) muszą być jednoznaczne, rzetelne, zrozumiałe oraz widoczne. "Wprowadzono zakaz stosowania dwuznacznych i nieprecyzyjnych sformułowań, które mogłyby spowodować u konsumenta fałszywe oczekiwania. Nie można używać czcionki, która byłaby nieczytelna. Czas wyświetlania informacji o charakterze reklamowym i marketingowym powinien pozwolić na swobodne zapoznanie się przez konsumenta z jej treścią" - stwierdziła KNF w specjalnym komunikacie wydanym w związku z wejściem ustawy w życie.

W reklamie takiej muszą pojawić się wszystkie ważne z punktu widzenia umowy kredytowej informacje, takie jak np. wysokość, rodzaj i sposób obliczania stopy procentowej, całkowita kwota kredytu, całkowita kwota do zapłaty, rzeczywista stopa oprocentowania, a także wpływ wahania kursu wymiany walut na całkowitą kwotę do zapłaty, w przypadku kredytu hipotecznego w walucie obcej. Ustawa wprowadza wiele nowych obowiązków informacyjnych na kredytodawców i pośredników. Muszą np. przedstawić informacje niezbędne do porównania kredytów hipotecznych dostępnych na rynku, a także informacje dotyczące ryzyka związanego z oferowanym kredytem.

Wprowadzono zakaz dokonywania sprzedaży wiązanej usług finansowych. Nie będzie więc można skłaniać konsumentów do zawierania umów o kredyt hipoteczny, obciążonych dodatkowymi opcjami (z wyjątkiem prowadzenia rachunków, których jedynym celem jest gromadzenie środków na spłatę kredytu). Kredytodawcy będą jednak mogli wymagać od konsumentów zawarcia umowy ubezpieczenia kredytu.

Ustawa nakłada na kredytodawcę obowiązek ustanowienia i stosowania procedur oceny zdolności kredytowej. Nieprawidłowo przeprowadzona ocena tej zdolności nie będzie też dawać kredytodawcy możliwości rozwiązania, odstąpienia lub zmienienia umowy kredytowej. Wyjątkiem będzie sytuacja, w której będzie to korzystne dla konsumenta i wyrazi on na to zgodę. Kiedy konsument dostanie odmowę udzielenia kredytu, będzie musiał być o tym poinformowany, a kredytodawca będzie musiał wyjaśnić, na podstawie jakich danych.

Kredytodawca powinien umożliwrestrukturyzację zadłużenia, gdy kredytobiorca nie będzie w stanie spłacać kredytu. Powinien zaoferować możliwości czasowego zawieszenia spłaty, zmianę wysokości rat bądź wydłużenie okresu kredytowania. Jeśli konsument będzie się spóźniał z ratami, to kredytodawca ma wezwać go do spłaty, wyznaczając jednak termin nie krótszy niż 14 dni. W wezwaniu powinna znaleźć się informacja o możliwości złożenia wniosku o restrukturyzację zadłużenia w terminie 14 dni od otrzymania wezwania.

Kredytobiorca uzyskuje także prawo do odstąpienia od umowy, bez podawania przyczyny, w terminie 14 dni od zawarcia umowy.

Fot. pixabay.com

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.