Edukacja finansowa dla każdego

Program wspierany przez:

Możliwe przedawnienie kredytu

PRZEDAWNIENIEKREDYTUCznF

Roszczenia majątkowe przedawniają się – przedawnienie może więc dotyczyć również kredytu. W jakim przypadku kredytobiorca może odmówić zaspokojenia roszczenia – spłaty kredytu? Co powoduje podniesienie zarzutu przedawnienia?

Większość roszczeń majątkowych przedawnia się po 10 latach. Nie dotyczy to jednak kredytów zaciągniętych w instytucjach finansowych. W ich przypadku roszczenie powiązane jest z prowadzeniem działalności gospodarczej, więc zgodnie z artykułem 118 kodeksu cywilnego termin przedawnienia wynosi tu trzy lata. Co ważne dotyczy to nie tylko pożyczonego kapitału, ale także odsetek.

Jak liczyć?

Trzyletni okres liczony jest od dnia wymagalności, czyli wskazanego terminu zapłaty, w którym dłużnik (kredytobiorca) uregulować miał dług. Uwzględniając jednak specyfikę kredytów dodać należy, że są one zobowiązaniami spłacanymi w ratach, a co za tym idzie, każda z rat posiada inny termin wymagalności, czyli mówiąc wprost termin płatności. Powoduje to, że poszczególne raty posiadały będą również odrębne terminy przedawnienia  - dla każdej z rat będzie to zawsze trzyletni okres liczony od dnia, w którym dana rata miała zostać uregulowana. Wyjątkiem jest tu jedynie sytuacja, w której umowa kredytowa została wypowiedziana - wskazano termin spłaty  całego długu wynikającego z umowy. W takim przypadku termin przedawnienia liczony jest od dnia wskazanego w wypowiedzeniu jako termin spłaty kredytu.

Przerwanie okresu przedawnienia

Trzyletni okres przedawnienia obowiązywał będzie tylko w przypadku, gdy kredytodawca (wierzyciel) nie podejmie w tym okresie żadnych działań mających prowadzić do odzyskania długu, czyli np. wszczęcie egzekucji komorniczej, wniesienie sprawy o nadanie klauzuli wykonalności dla bankowego tytułu egzekucyjnego, czy wystąpienie z pozwem cywilnym.  Każde z tych działań sprawi, że biegnący dotychczas termin przedawnienia zostanie przerwany i będzie musiał zostać ponownie rozpoczęty w pełnym, trzyletnim biegu. Do przerwania biegu terminu przedawnienia dojdzie również wówczas, gdy dłużnik (kredytobiorca) oświadczy, lub jego działania wskazywały będą na to, że uważa on roszczenie za istniejące, np. zwróci się do kredytobiorcy o odroczenie terminu spłaty.

Zastosowanie zarzutu przedawnienia nie sprawia jednak, że mówiąc kolokwialnie - dług znika. Chociaż wierzyciel nie będzie mógł go wyegzekwować, to zadłużenie nadal widniało będzie np. na listach Biura Informacji Kredytowej. Uniemożliwi to zaciągnięcie kolejnych zobowiązań kredytowych korzystającemu z przedawnienia.

(Fot. freeimages.com)

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.