Edukacja finansowa dla każdego

Program wspierany przez:

Mało znana pomoc dla zadłużonych

FUNDUSZKREDYTOBIORCOWCznF

Fundusz Wsparcia Kredytobiorców działa od lutego 2016 r.. Jednak w czasie pierwszych sześciu miesięcy jego funkcjonowania skorzystało z niego nieco ponad 300 osób w całej Polsce. Tymczasem liczba Polaków kwalifikujących się do takiego wsparcia może przekraczać znacznie 50 tys.. Fundusz dysponuje ponad 600 mln zł, a uruchomił do września 2016 r. niecałe 7 mln zł.

Fundusz Wsparcia Kredytobiorców (FWK) ma być pomocny osobom obciążonych długoletnimi kredytami hipotecznymi, w tym walutowymi. Rolą FWK jest udzielenie doraźnej pomocy w formie przejęcia obowiązku spłaty rat kredytu na określony czas. Fundusz może spłacać raty za kredytobiorcę. Pozwoli to osobie w trudnej sytuacji na złapanie oddechu, spokojne znalezienie pracy i uchroni przed utratą domu czy mieszkania. Pomoc może jednak zostać wycofana przed upływem umownego okresu wsparcia – jeśli kredytobiorca np. znajdzie pracę, a podstawą jego udziału w programie było właśnie bezrobocie.

Przyznanie, wypłata i zwrot

Wsparcie przyznaje się w oparciu o umowę zawieraną między kredytodawcą (tj. instytucją finansową, z którą zawarta jest umowa kredytowa) a kredytobiorcą. Wsparcie może być wypłacane przez okres nie dłuższy niż 18 miesięcy w wysokości równowartości rat kapitałowych i odsetkowych kredytu mieszkaniowego, ale nie więcej niż 1 500 zł miesięcznie. Okres przekazywania wsparcia może być krótszy, jeżeli przed terminem 18 miesięcy wystąpią przesłanki wykluczające otrzymywanie wsparcia (np. kredytobiorca znalazł zatrudnienie, a utrata pracy była jedynym warunkiem otrzymania wsparcia). Wnioski w sprawie udzielenia wsparcia kredytobiorcy mogą składać w placówkach, które udzieliły kredytów mieszkaniowych.

Osoba korzystająca z Funduszu nie dostaje pieniędzy do ręki – rata jest przelewana bezpośrednio na konto banku.

Zwrot wsparcia przez kredytobiorcę następuje po upływie 2 lat karencji, przez maksymalnie 8 kolejnych lat w równych, nieoprocentowanych miesięcznych ratach.

Jaka kwota?

Kwota wsparcia ustalana jest indywidualnie w zależności od wysokości miesięcznej raty kapitałowo-odsetkowej płaconej przez kredytobiorcę, przy czym kwota wsparcia nie może być wyższa niż 1 500,00 zł. W przypadku kredytów udzielonych w walucie kwota maksymalnego wsparcia stanowi równowartość kwoty 1 500,00 zł przeliczonej wg kursu średniego NBP (z dnia zapadalności raty kredytu mieszkaniowego, przypadającej zgodnie z harmonogramem spłat w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku o udzielenie wsparcia).

Wsparcie nie dla wszystkich

Pomoc FWK nie przysługuje:

 • jeżeli utrata zatrudnienia nastąpiła w wyniku rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem przez kredytobiorcę lub rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika;
 • na spłatę kredytu mieszkaniowego, jeżeli jeden z kredytobiorców uzyskał wsparcie1;
 • jeżeli umowa kredytu mieszkaniowego została wypowiedziana;
 • za okres, w którym kredytobiorcy przysługuje świadczenie z tytułu utraty pracy wynikające z zawartej umowy ubezpieczenia spłaty kredytu, gwarantującej wypłatę świadczenia na wypadek utraty pracy;
 • jeżeli w dniu złożenia wniosku o wsparcie kredytobiorca:

a) jest właścicielem innego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego;

b) posiada inne spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub prawo do domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego budowanych w celu przeniesienia ich własności na rzecz członków;

c) jest najemcą innego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego.

Szczegółowe warunki przyznawania wsparcia zawiera Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy.

Obowiązki wspomaganego:

Kredytobiorca jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić kredytodawcę o:

 • zbyciu (sprzedaży) przedmiotu kredytowania (mieszkania);
 • zwiększeniu miesięcznych dochodów lub obniżeniu miesięcznej raty prowadzących do niespełnienia przesłanki udzielenia wsparcia dotyczącej wysokiego obciążenia kosztami kredytu - w przypadku gdy wsparcie zostało przyznane na podstawie tej przesłanki;
 • podjęciu czynności egzekucyjnych z przedmiotu kredytowania;
 • utracie statusu bezrobotnego – w przypadku gdy wsparcie zostało przyznane na podstawie tej przesłanki;
 • zwiększeniu miesięcznych dochodów bądź zmniejszeniu liczby członków gospodarstwa domowego kredytobiorcy prowadzących do niespełnienia dochodowej przesłanki udzielenia wsparcia - w przypadku gdy wsparcie zostało przyznane na podstawie tej przesłanki.

O wsparcie mogą się ubiegać wyłącznie osoby:

 • bezrobotne;
 • których rata kredytu stanowi minimum 60% dochodów;
 • których dochód na osobę w rodzinie jest niższy niż 634 złote po odliczeniu raty kredytu;

Z pomocy Funduszu mogą skorzystać zarówno posiadacze kredytów walutowych, jak i złotowych.

Wniosek o pomoc z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców można pobrać z tej strony www bgk.pl.

(Fot. freeimages.com)

Słowa kluczowe: zadłużenie, Kredyt hipoteczny

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.