Edukacja finansowa dla każdego

Program wspierany przez:

Informacje w umowie o kredyt

KREDYTDARMOWYCznF

Każdą umowę trzeba dokładnie przeczytać, zanim ją się podpisze. To prawda banalna, ale ciągle zapominana. Poza tym odpowiednie ocenianie umów wymaga minimalnej znajomości prawa, na podstawie którego dany kontrakt jest spisywany. Niezbędne treści umowy o kredyt konsumencki ustala szczegółowo od 18 grudnia 2011 r. ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2014 r,. pozycja 1497 ze zmianami). Określa też uprawnienia konsumenta, gdy kredytodawca nie dopełni jej wymogów.

Szczególnie podkreśla obowiązki informacyjne kredytodawcy, związane ze sformułowaniem umowy kredytowej. Generalnie konsument może skorzystać z przyznanych uprawnień, jeśli umowa o kredyt nie została zawarta w formie pisemnej, a przepisy szczególne nie tworzyły w tym zakresie żadnego wyjątku. Ponadto w umowie o kredyt konsumencki nie zapisano następujących danych:

 • imienia, nazwiska i adresu konsumenta oraz imienia, nazwiska (nazwy) i adresu (siedziby) kredytodawcy i pośrednika kredytowego;

 • rodzaju kredytu;

 • czasu obowiązywania umowy;

 • całkowitej kwotę kredytu;

 • terminu i sposobu wypłaty kredytu;

 • stopy oprocentowania kredytu oraz warunków jej zmiany z podaniem indeksu lub stopy referencyjnej, o ile ma zastosowanie do pierwotnej stopy oprocentowania kredytu; jeżeli umowa o kredyt konsumencki przewiduje różne stopy oprocentowania, informacje te podaje się dla wszystkich stosowanych stóp procentowych w danym okresie obowiązywania umowy;

 • rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania oraz całkowitej kwoty do zapłaty przez konsumenta ustalonej w dniu zawarcia umowy o kredyt konsumencki wraz z podaniem wszystkich założeń przyjętych do jej obliczenia;

 • zasadów i terminów spłaty kredytu, w szczególności kolejności zaliczania rat kredytu konsumenckiego na poczet należności kredytodawcy, w tym informacji o prawie, do otrzymania w każdym czasie bezpłatnego harmonogramu spłaty kredytu w przypadku zawarcia umowy na czas określony;

 • informacji o innych kosztach, które konsument zobowiązany jest ponieść w związku z umową o kredyt konsumencki, w szczególności opłatach, prowizjach, marżach oraz kosztach usług dodatkowych, jeżeli są znane kredytodawcy oraz warunków na jakich koszty te mogą ulec zmianie;

 • rocznej stopy oprocentowania zadłużenia przeterminowanego, warunków jej zmiany oraz ewentualnych innych opłat z tytułu zaległości w spłacie kredytu;

 • sposobu zabezpieczenia i ubezpieczenia spłaty kredytu, jeżeli umowa je przewiduje;

 • terminu, sposobu i skutków odstąpienia konsumenta od umowy, obowiązku zwrotu przez konsumenta udostępnionego przez kredytodawcę kredytu oraz odsetek, a także kwoty odsetek należnych w stosunku dziennym;

 • prawa konsumenta do spłaty kredytu przed terminem;

 • informacji o prawie kredytodawcy do zastrzeżenia w umowie prowizji za dokonanie spłaty kredytu przed terminem i zasad ustalenia wysokości tej prowizji.

To tylko podstawowy wykaz. Tekst ustawy uwzględnia też powiązane z tymi wymogami uściślenia dotyczące innych okoliczności związanych z funkcjonowaniem umowy kredytowej.

W przypadku nie dopełnienia przez kredytodawcę wymogów ustawowych, kredytobiorca ma prawo do do tzw. sankcji kredytu darmowego. Objawia się ona tym, że konsument zobowiązany jest spłacić jedynie kwotę kredytu (czyli sumę środków otrzymanych od przedsiębiorcy), bez odsetek, prowizji, opłat przygotowawczych i innych kosztów. Inaczej mówiąc, spłacamy tylko taką kwotę jaką instytucja finansowa przelała na nasze konto. Z założenia ta sankcja powstaje z mocy prawa, czyli – jeśli doszłoby do sporu sądowego, to sędzia z urzędu powinien zastosować powyższą sankcję, jeśli zauważyłby braki w umowie. Jedynym ograniczeniem jest w takiej sytuacji roczny termin liczony od momentu wykonania umowy przez obie strony.

Procedura uruchomienia sankcji kredytu darmowego jest prosta. Kredytobiorca - po złożeniu kredytodawcy pisemnego oświadczenia - zwraca kredyt bez odsetek i innych kosztów kredytu należnych kredytodawcy w terminie i w sposób ustalony w umowie. Jeśli w umowie nie określono zasad i terminów spłaty kredytu, konsument zwraca kredyt w równych ratach, płatnych co miesiąc, od dnia zawarcia umowy. Jeżeli umowa nie przewiduje terminu spłaty kredytu, konsument zwraca kredyt w terminie pięciu lat - w przypadku kredytów konsumenckich do wysokości 80 000 zł. Na spłatę kredytów powyżej 80 000 zł jest 10 lat.

Fot. pixabay.com

Słowa kluczowe: Kredyt bankowy

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.