Edukacja finansowa dla każdego

Program wspierany przez:

Co z kredytem mieszkaniowym po rozwodzie

ROZWODKREDYTCznF

Kredyt na zakup mieszkania, czy budowę domu zaciągamy pod hipotekę nieruchomości, najczęściej wspólnie z małżonkiem na długie lata. Pomimo tego, że jest to zobowiązanie zazwyczaj długoterminowe, w momencie zawierania umowy raczej nie zastanawiamy się co będzie za 10, czy 20 lat ze spłatą kredytu. A zdarzyć się mogą różne, nieprzewidziane sytuacje, które mogą mieć wpływ na naszą płynność finansową np. rozwód.

Co się stanie z mieszkaniem czy domem?

Który z małżonków odpowiedzialny będzie wówczas za spłatę kredytu? Sytuacja kiedy małżeństwo się rozwodzi, a pozostaje kredyt na całe życie, nie jest sytuacją patową. Należy podjąć pewne rozwiązania, które są możliwe po uzgodnieniu pomiędzy stronami. Pamiętajmy, że w chwili rozwodu pomiędzy małżonkami powstaje rozdzielność majątkowa. Jednak nawet po rozwiązaniu małżeństwa oboje małżonkowie odpowiadają solidarnie za zobowiązania, które zaciągnęli razem w trakcie związku małżeńskiego. Priorytetowe jest wówczas podjęcie decyzji czy oboje małżonkowie nadal będą wspólnie spłacać kredyt, czy jedna ze stron weźmie na siebie ten obowiązek. Małżonkowie mogą też zawrzeć porozumienie w drodze umowy, na mocy której mogą ustalić, że jedno z nich, np. o korzystniejszej sytuacji finansowej, przyjmie na siebie zobowiązanie spłacania kredytu. Niewątpliwie powinno się wspólnie ustalić te kwestie.

Jeśli pomiędzy małżonkami jest spór,

to podziału majątku małżeńskiego można dokonać przed sądem. Istotne jest, że sąd może dokonać podziału majątku, nie dokonuje jednak podziału kredytu. Sąd może jedynie wskazać, który małżonek powinien kredyt spłacać. Mając na względzie trudniejszą sytuację finansową jednego z nich, sąd może zobowiązać do spłaty kredytu małżonka będącego w lepszej sytuacji finansowej. Jest to wiążące tylko pomiędzy małżonkami, natomiast nie wobec instytucji finansowej (wierzyciela). W sytuacji, gdy małżonek zwolniony przez Sąd z obowiązku płacenia kredytu zostanie wezwany do zapłaty przez bank i ureguluje dług, może dochodzić od byłego współmałżonka roszczenia regresowego. Wymaga to jednak także postępowania sądowego.

Rozwód nie wpływa na ważność zobowiązania

zaciągniętego przez małżonków, wynikającego z umowy kredytowej. Nadal za spłatę kredytu odpowiadają oni oboje. Sąd może postanowić, komu nieruchomość przyznaje, ale nie ma to jednak nic wspólnego ze spłatą kredytu wobec instytucji finansowej, która udzieliła kredyt. Pomimo tego, iż tylko jeden z małżonków korzysta z mieszkania, to mają obowiązek spłaty oboje. W przypadku zaległości w spłacie rat kredytowych bank zwróci się do obojga współkredytobiorców. Istnieje także możliwość przepisania całego kredytu na jednego z małżonków. W tym celu należy podjąć negocjacje z instytucją finansową, która udzieliła kredytu, w sprawie zmiany warunków umowy kredytowej. Należy wówczas wystąpić z wnioskiem do banku o wyrażenie zgody na wpisanie jednego ze współmałżonków, jako kredytobiorcy wyłącznie odpowiedzialnego za spłatę zobowiązania. Pamiętajmy jednak, że decyzja w tym zakresie należy do banku. W sytuacji rozwodu kredytobiorców instytucja finansowa nie ma obowiązku do zmiany treści umowy kredytowej.

Bank nie ma obowiązku zgodzić się

na takie rozwiązanie, jeśli uzna, że zdolność kredytowa jednego ze współkredytobiorców nie jest wystarczająca do spłaty zaciągniętego kredytu jako jedynego kredytobiorcy. W celu zwiększenia i podniesienia zdolności kredytowej instytucja finansowa może zaproponować, aby małżonek  który  chciałby zostać jedynym kredytobiorcą, przedstawił dodatkowe zabezpieczenie np. współkredytobiorcę, poręczycieli czy hipotekę. Pamiętajmy, że dla instytucji finansowej istotne jest, aby umowa kredytowa była realizowana dalej tak, by raty kredytowe były spłacane w ustalonej wysokości co miesiąc. Jeśli bank wyrazi zgodę na takie rozwiązanie, wówczas drugi współmałżonek nie odpowiada za zobowiązanie wobec banku.

Pamiętajmy!

Sami współkredytobiorcy nie mogą podjąć żadnych decyzji bez zgody instytucji finansowej. Wcześniej ważne jest  porozumienie i racjonalne ustalenie zasad pomiędzy małżonkami w sprawie kredytu hipotecznego.

Iwona Karmasz

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.