Edukacja finansowa dla każdego

Program wspierany przez:

Umowy zawierane na odległość

NAODLEGLOSCCznF

Dokonywanie zakupów w sklepach internetowych, czy korzystanie z katalogów wysyłkowych jest dziś codziennością. Transakcje zawierane w ten sposób określane są jako tzw. umowy na odległość i chronione przez polskie prawo w szczególny sposób. Przepisy dotyczące umów zawieranych na odległość określa ustawa z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r. nr 22, poz. 271 z późn. zm.).

Kiedy zawarta transakcja jest umową na odległość?

Dokonanie zakupu bez jednoczesnej obecności obu stron transakcji, przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość jest sytuacją, w której mówimy o zawarciu umowy na odległość. Mówiąc o środkach porozumiewania się na odległość mamy na myśli m.in. drukowany lub elektroniczny formularz zamówienia, katalog, telefon, telefaks czy pocztę elektroniczną. W praktyce, umowy zawarte na odległość dotyczą głównie sprzedaży za pośrednictwem Internetu oraz sprzedaży wysyłkowej.

Należy pamiętać, że pod pojęciem umowy na odległość rozumiemy tylko te transakcje, w których jedną stroną umowy był konsument, a drugą – przedsiębiorca, który w taki sposób zorganizował swoją działalność. Jeżeli zakupiliśmy towar od innego konsumenta, przykładowo na portalu Allegro, nie możemy mówić o zawarciu umowy na odległość i korzystać z przywilejów wynikających z zawarcia tego rodzaju umów (np. możliwości odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w określonym terminie).

Poznaj swoje prawa

Konsument, który zawarł umowę na odległość ma prawo odstąpić od niej, bez podania przyczyny, w ciągu 10 dni od dnia wydania rzeczy (w przypadku towarów) i w ciągu 10 dni od dnia zawarcia umowy (w przypadku usług). W tym celu musi złożyć stosowne oświadczenie na piśmie i dostarczyć je przedsiębiorcy. Najlepiej wysłać oświadczenie listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, gdyż w przypadku sporu ze sprzedawcą będziemy posiadać potwierdzenie nie tylko nadania oświadczenia, ale również jego odbioru przez  przedsiębiorcę.

Zawierając umowę na odległość, przedsiębiorca zobowiązany jest do poinformowania konsumenta na piśmie o możliwości odstąpienia od umowy w ciągu 10 dni. Jeżeli nie dopełni obowiązku to termin na odstąpienie od umowy wydłuża się do 3 miesięcy.

Konsument, odstępując od umowy zawartej na odległość, zwraca sprzedawcy towar w stanie niezmienionym, zaś przedsiębiorca powinien niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, zwrócić konsumentowi pieniądze. Konsument, który dokonał jakiejkolwiek przedpłaty może żądać od przedsiębiorcy odsetek ustawowych od wpłaconej kwoty, liczonych od dnia dokonania przedpłaty.

Sprzedawca nie może żądać od konsumenta zapłaty tzw. odstępnego lub nałożyć na niego karę finansową, w sytuacji gdy konsument skorzysta z prawa odstąpienia od umowy. Należy jednak pamiętać, że koszt zwrotnej przesyłki towaru ponosi konsument (co wynika z wyroku Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z dnia 15 kwietnia 2010 r., sygn. C-511/08).

Obowiązki sprzedawcy

Przedsiębiorca, najpóźniej w chwili złożenia konsumentowi oferty zawarcia umowy, powinien przedstawić mu informację, które pozwolą kupującemu świadomie podjąć decyzję o zakupie. Wśród nich powinny się znaleźć m.in.:

- nazwa, adres oraz dane rejestracyjne działalności gospodarczej, po to aby konsument

mógł sprawdzić, czy dany przedsiębiorca faktycznie istnieje,

- informacja o istotnych właściwościach towaru lub usługi,

- cena, uwzględniająca podatki i cła,

- zasady zapłaty,

- informacja o koszcie, terminie i sposobie dostawy,

- informacja o prawie do odstąpienia od umowy w ciągu 10 dni,

- informacja o miejscu i sposobie składania reklamacji.

Jeżeli strony transakcji nie ustaliły inaczej, przedsiębiorca powinien wykonać umowę zawartą na odległość, czyli dostarczyć konsumentowi towar lub wykonać usługę, w terminie 30 dni od dnia złożenia przez kupującego oświadczenia woli o zawarciu umowy. W sytuacji, gdy zamówiony przez konsumenta towar jest niedostępny i sprzedawca nie może spełnić świadczenia w określonym terminie, wtedy przedsiębiorca zobowiązany jest niezwłocznie (najpóźniej w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy) poinformować o tym fakcie konsumenta i zwrócić mu wpłacone pieniądze.

Katarzyna Kołodziejczyk

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.