Edukacja finansowa dla każdego

Program wspierany przez:

Komornika też można zaskarżyć

SKARGAKOMORNIKCznF

Konkretny przykład stanowiący przyczynę złożenia skargi na komornika stanowi sytuacja, w jakiej znalazła się p. Wioletta, która poręczyła kredyt swoim znajomym. Na podstawie złożonego przez wierzyciela wniosku o umorzenie postępowania egzekucyjnego, komornik wydał postanowienie o jego umorzeniu. Jednocześnie ustalił koszty postępowania egzekucyjnego w sprawie, którymi w całości zostali obciążeni dłużnicy. W toku postępowania egzekucyjnego koszty zostały częściowo pokryte przez p. Wiolettę.

Komornik sądowy jest funkcjonariuszem publicznym działającym przy sądzie rejonowym. Rolą komornika jest między innymi dokonywanie czynności egzekucyjnych w sprawach cywilnych, co oznacza, że komornik wykonuje zlecone przez wierzyciela orzeczenia sądowe i inne tytuły wykonawcze.

To, że komornik pełni funkcję publiczną, nie znaczy że w trakcie postępowania egzekucyjnego nie popełnia błędów. Mogą one dotyczyć nie tylko łamania procedur, ale również braków właściwej podstawy prawnej do prowadzenia egzekucji.

Konkretny przykład stanowiący przyczynę złożenia skargi na komornika stanowi sytuacja, w jakiej znalazła się p. Wioletta, która poręczyła kredyt swoim znajomym. Na podstawie złożonego przez wierzyciela wniosku o umorzenie postępowania egzekucyjnego, komornik wydał postanowienie o jego umorzeniu. Jednocześnie ustalił koszty postępowania egzekucyjnego w sprawie, którymi w całości zostali obciążeni dłużnicy. W toku postępowania egzekucyjnego koszty zostały częściowo pokryte przez p. Wiolettę. Jednak pozostała solidarnie do zapłaty przez dłużników reszta kosztów. Komornik wyznaczył termin 7 dni na ich spłatę pod rygorem wyegzekwowania tej kwoty. W tym samym dniu zajął wynagrodzenie za pracę p. Wioletty, uniemożliwiając jej samodzielną i dobrowolną wpłatę na konto komornika we wskazanym czasie 7 dni. Pani Wioletta w takiej sytuacji mogła zostać częściowo pozbawiona wynagrodzenia, tym bardziej, że jej znajomi, którzy są głównymi kredytobiorcami, zobowiązali się do uregulowania pozostałych kosztów postępowania egzekucyjnego.

Jeżeli komornik narusza prawo, to osobie pokrzywdzonej przysługuje skarga na czynności komornika do sądu rejonowego, przy którym działa komornik, a jeśli prowadzenie egzekucji powierzono komornikowi spoza rejonu jego działania, to skargę rozpoznaje sąd, który byłby właściwy według zasad ogólnych, czyli zgodnie z miejscem zamieszkania dłużnika. Skargę można również składać w przypadku zaniechania przez komornika dokonania czynności. Co ważne, skargę może złożyć dłużnik, wierzyciel oraz każda osoba, której prawa zostały przez czynności lub zaniechanie komornika naruszone bądź zagrożone. Skarga powinna odpowiadać wymaganiom pisma procesowego oraz określać zaskarżoną czynność lub czynność, której zaniechano, jak również wniosek o zmianę, uchylenie lub dokonanie czynności wraz z uzasadnieniem. Termin na wniesienie skargi wynosi 7 dni i biegnie od dnia czynności, gdy strona lub osoba, której prawo zostało przez czynność komornika naruszone bądź zagrożone, w innych wypadkach od dnia zawiadomienia o dokonaniu czynności, a w braku zawiadomienia – od dnia dowiedzenia się przez skarżącego o dokonanej czynności. Skargę dotyczącą zaniechania przez komornika czynności wnosi się w terminie tygodniowym od dnia, w którym czynność powinna być dokonana. Opłata za wniesienie skargi na czynności komornika wynosi 100 zł.

Niewłaściwymi działaniami komornika mogą być np. zajęcie przedmiotu, który jest niezbędny w codziennym życiu, czy do wykonywania zawodu; niedokonanie czynności egzekucyjnej, do której komornik był zobowiązany; niezawiadomienie dłużnika o wszczęciu egzekucji; nieprawidłowe naliczenie kosztów egzekucyjnych czy odsetek od zadłużenia.

Przyczyn złożenia skargi na czynności komornika może być tyle, ile naruszanych jest przepisów dotyczących postępowania egzekucyjnego, ale najważniejsze o czym należy pamiętać, to siedmiodniowy termin na złożenie skargi, inaczej zostanie ona przez sąd odrzucona.

Magdalena Głowacka

Źródło:

1) Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 1964 r., nr 43, poz. 296)

2) Ustawa o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. z 2011 r., nr 231, poz. 1376)

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.