Edukacja finansowa dla każdego

Program wspierany przez:

E–sąd

ESADCznF

Przedsiębiorca, Pan Jan wielokrotnie wysyłał wezwania do zapłaty klientowi, który nie uiścił pieniędzy za fakturę. Pomimo wezwań do zapłaty nadal nie mógł odzyskać należności. Ostatecznie podjął decyzję o skierowaniu sprawy do sądu, ale w elektronicznym postępowaniu upominawczym (EPU).

E - Sąd - Szybko, tanio i łatwo

Elektroniczne postępowanie upominawcze czyli tzw. e-sąd zostało wprowadzone

1 stycznia 2010 r. na podstawie ustawy z 9 stycznia 2009 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 26, poz. 156, ze zm). Funkcję e-sądu pełni Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie, VI Wydział Cywilny. Głównym założeniem i intencją wprowadzenia e-sądu było przede wszystkim uproszczenie

i rozładowanie nawału spraw zgłaszanych do sądu powszechnego, ale także ułatwienie

i podniesienie poziomu obsługi stron. Przepisy które regulują elektroniczne postępowanie upominawcze to art. 50528-50537 k.p.c. Sposób wnoszenia pism w elektronicznym postępowaniu upominawczym określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 28 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu wnoszenia pism procesowych drogą elektroniczną w elektronicznym postępowaniu upominawczym (Dz. U. Nr 226, poz. 1832). Na posiedzeniu niejawnym Sąd wydaje nakaz zapłaty, który zostaje doręczony pozwanemu.

Pierwsze kroki

Jeśli chcemy skierować sprawę do e-sądu musimy skorzystać z portalu www.e-sad.gov.pl.

i zarejestrować konto użytkownika na portalu. Następnie, po pozytywnej weryfikacji, konto należy aktywować. Po zalogowaniu, musimy wytworzyć elektroniczny certyfikat służący do podpisywania pozwów. Istotne jest, że w elektronicznym postępowaniu upominawczym poza pozwem nie załączamy żadnych dodatkowych dokumentów. Uzasadnione jest to z powodu trudności dla powoda, gdyż wówczas należałoby skanować dokumenty. Natomiast ze strony sądu wiązałoby się to ze znacznym obciążeniem systemu informatycznego. Mimo, że złożenie pozwu poprzez e-sąd nie wymaga załączania do pozwu dowodów, to w pozwie powód powinien dokładnie opisać wszelkie dowody uzasadniające jego roszczenia. Następnie, po wygenerowaniu pozwu musimy go opatrzyć podpisem elektronicznym i dokonać opłaty za pozew (wynosi 1,25% wartości sporu, jednak nie mniej niż 30 zł, natomiast w zwykłym postępowaniu opłata od pozwu wynosi 5%). Po wydaniu nakazu zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym e-sąd doręcza pozwanemu nakaz zapłaty w formie papierowej, pocztą tradycyjną (listem poleconym). Jeśli pozwany nie zgadza się z decyzją Sądu ma możliwość wniesienia sprzeciwu od nakazu zapłaty. Sprzeciw wnosi się w formie elektronicznej, lub pisemnej w terminie dwóch tygodni od dnia doręczenia nakazu zapłaty. W przypadku prawidłowego wniesienia sprzeciwu od nakazu zapłaty, nakaz nie uprawomocnia się , a sąd przekazuje sprawę do sądu według właściwości ogólnej. Wówczas powód powinien przedstawić wszelkie posiadane dokumenty wykazujące wysokość i wymagalność roszczenia oraz wskazać inne dowody, np.: zeznania świadków.

Korzyści e-sądu

  • niższe koszty postępowania,

  • szybsze postępowanie niż przed „zwykłym” sądem,

  • oszczędność czasu, pozew można złożyć bez wychodzenia z domu,

  • powód nie musi wysyłać do właściwego sądu pozwu wraz z załącznikami w formie papierowej, a jedynie opisać dowody w formularzu internetowym,

Komunikacja między powodem i e-Sądem odbywa się wyłącznie w drodze elektronicznej,

a między pozwanym i e-Sądem w drodze tradycyjnej, chyba że pozwany sam zainicjuje komunikację elektroniczną. Po uprawomocnieniu się nakazu wydanego w elektronicznym postępowaniu upominawczym, elektroniczna klauzula wykonalności nadawana jest z urzędu. Za pośrednictwem systemu teleinformatycznego e-sądu powód, lub osoba działająca w imieniu powoda, w oparciu o elektroniczny tytuł wykonawczy może złożyć wniosek o wszczęcie egzekucji do wybranego komornika sądowego. Aby zapobiec kilkukrotnemu wnoszeniu pozwu o to samo roszczenie wprowadzono mechanizm kontrolny. Ponadto w elektronicznym postępowaniu upominawczym mogą być dochodzone jedynie roszczenia, które stały się wymagalne w okresie trzech lat przed dniem wniesienia pozwu. Pozew w EPU może złożyć osoba fizyczna będąca powodem, lub działająca w imieniu powoda (pełnomocnik, przedstawiciel ustawowy, osoba reprezentująca itd.), posiadająca w systemie teleinformatycznym e-sądu www.e-sad.gov.pl aktywne konto użytkownika oraz dysponująca ważnym certyfikatem służącym do składania podpisu elektronicznego.

Iwona Karmasz

(Fot. freeimages.com)

Źródła:

A. Zieliński, K. Flaga – Gieruszyńska, Kodeks postępowania cywilnego z Komentarzem, Warszawa 2011

https://www.e-sad.gov.pl

http://ms.gov.pl/pl/sady-w-internecie/elektroniczne-postepowanie-upominawcze/ poradnik dla powoda,

http://ms.gov.pl/pl/sady-w-internecie/elektroniczne-postepowanie-upominawcze/poradnik dla pozwanego

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.