Edukacja finansowa dla każdego

Program wspierany przez:

Wyższe emerytury 2019

RZADSENIOROM2019CznF

Rząd przyjął program "Polityka społeczna wobec osób starszych 2030. Bezpieczeństwo - uczestnictwo – solidarność". To pierwszy tak kompleksowy dokument, wyznaczający kierunek polityki rządu wobec osób starszych. Ponadto przygotowano nowy system rewaloryzacji emerytur i rent, który ma zacząć obowiązywać od 2019 r. Podwyżki tych świadczeń mają być nie niższe niż 70 zł jednorazowo. W połączeniu z projektem "Opieka 75 plus", jest to pierwszy taki pakiet skierowany do najstarszych obywateli państwa Unii Europejskiej.

W uzasadnieniu rządowego dokumentu wyjaśniono: "Pomimo wielu zmian dokonanych w ostatnich latach idących w kierunku poprawy sytuacji osób pobierających najniższe świadczenia emerytalno-rentowe, wysokość tych świadczeń wciąż uznawana jest za niewystarczającą w odniesieniu do kosztów utrzymania".

Najniższe świadczenia mają wzrosnąć odpowiednio do:

  • 1100 zł w przypadku najniższej emerytury, renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renty rodzinnej i renty socjalnej,

  • 825 zł w przypadku najniższej renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy.

Ponadto wprowadzony będzie ustawowy wskaźnika waloryzacji, który zapewni minimalną gwarantowaną podwyżkę emerytury lub renty o 70 zł w wymiarze miesięcznym.

Przyjęty przez rząd Program "Opieka 75 plus" będzie realizowany przez samorządy i polega na świadczeniu usług opiekuńczych dla seniorów w miejscu zamieszkania. Obejmuje m.in. szeroko rozumiane bezpieczeństwo, zdrowie, aktywne uczestniczenia w życiu społecznym, a także potrzeby dostosowania infrastruktury, systemu służby zdrowia czy rynku pracy do potrzeb i możliwości seniorów. Strategia ma zacząć obowiązywać od 2019 r. Skierowana będzie nie tylko do osób samotnych w wieku 75 lat i więcej, lecz także do pozostających w rodzinach - poinformowała minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska.

Program obejmuje siedem dziedzin ważnych dla osób starszych.

  • Pierwsza wiąże się z kształtowaniem pozytywnego postrzegania starości w społeczeństwie, m.in. dzięki edukacyjnym kampaniom społecznym.

  • Drugi obszar działań zakłada wspieranie wszelkich form aktywności - obywatelskiej, społecznej, kulturalnej, sportowej i religijnej osób starszych przez likwidację barier informacyjnych i technicznych oraz wsparcie organizacji senioralnych.

  • Trzeci obszar uwzględnia wykorzystanie potencjału osób starszych w życiu gospodarczym i na rynku pracy, by zapobiegać ich wykluczeniu ekonomicznemu, cyfrowemu i technologicznemu. W tym punkcie chodzi m.in. o wprowadzenie możliwości elastycznych form pracy, np. niepełny etat, telepraca, praca w domu czy w elastycznych godzinach.

  • Czwarty punkt strategii obejmuje działania związane z promocją zdrowia, profilaktyką chorób i z dostępem do diagnostyki, leczenia i rehabilitacji przez np. rozwój telemedycyny i teleopieki oraz dostęp do udogodnień technicznych wspierających samodzielność osób starszych.

  • Piąty filar zakłada przeciwdziałanie przemocy i zaniedbaniom wobec osób starszych dzięki np. stworzeniu sieci poradnictwa.

  • Szósty dotyczy wspierania integracji międzypokoleniowej m.in. przez realizację projektów edukacyjnych, wspieranie wolontariatu i rozwój infrastruktury społecznej.

  • Siódmy filar jest poświęcony działaniom edukacyjnym na temat starości, np. kształcenia kadr opiekuńczych i medycznych.

Dokument składa się także z czterech dodatkowych części odnoszących się do polityki społecznej wobec niesamodzielnych osób starszych. Pierwsza poświęcona jest ułatwieniu dostępu do usług wzmacniających samodzielność, np. dzięki rozwojowi sieci wypożyczalni sprzętu wspomagającego funkcjonowanie, a także dostosowaniu miejsc zamieszkania do potrzeb tych osób. Drugi punkt zakłada zapewnienie dostępu do usług zdrowotnych, rehabilitacyjnych i opiekuńczo-pielęgnacyjnych. Trzeci poświęcony jest rozwojowi sieci usług środowiskowych i instytucjonalnych. W ramach tego punktu zarekomendowano wprowadzenie wymogu posiadania określonych kwalifikacji przez pracowników opiekujących się niesamodzielnymi osobami starszymi. Czwarte działanie obejmuje wsparcie przez instytucje publiczne nieformalnych opiekunów niesamodzielnych osób starszych. Chodzi tu m.in. o wsparcie rodzin sprawujących opiekę domową dzięki poradnictwu, konsultacjom, treningom umiejętności opiekunów, a także o czasowe odciążenie opiekunów z tych obowiązków. Na te inicjatywy przeznaczono około 650 mln złotych. W pierwszych miesiącach nowego roku uruchomione zostanie kolejne 400 mln zł.

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), pod koniec 2017 r. osoby w wieku 60 lat i więcej stanowiły ponad 24 proc. społeczeństwa. Wśród nich prawie 18 proc. to osoby w wieku co najmniej 80 lat. 58 proc. osób starszych stanowią kobiety.

Fot. pixabay.com

Słowa kluczowe: Unia europejska

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.