Edukacja finansowa dla każdego

Program wspierany przez:

Upadłość konsumencka

29-UPADLYKONSUMENTCznF

W ciągu kilku ostatnich lat zaobserwowano znaczny wzrost zadłużenia polskich gospodarstw domowych. Zwiększenie zapotrzebowania na dobra konsumpcyjne, zwłaszcza dobra luksusowe sprawiają, że coraz większa część społeczeństwa zaczyna żyć na kredyt. Brak umiejętności odpowiedniego zarządzania budżetem domowym oraz tendencja do utrzymywania się jedynie z obcych źródeł finansowania, powodują że gospodarstwa domowe nie radzą sobie z narastającymi długami. W efekcie prowadzi to do nadmiernego zadłużenia i niewypłacalności społeczeństwa (konsumentów).

Upadłość konsumencka miała być sposobem na wyjście z długów osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, których niewypłacalność powstała wskutek wyjątkowych i niezależnych od nich okoliczności (kataklizmu choroby, wypadku, śmierci jednego z małżonków itp.). W rezultacie przesłanki do ogłoszenia upadłości były na tyle rygorystyczne, że w ciągu 5 lat od uchwalenia ustaw, upadłość konsumencką ogłosiło zaledwie 87 osób (na 2300 złożonych do Sądu wniosków o upadłość).

Właśnie wchodzi w życie nowelizacja przepisów Prawa upadłościowego i naprawczego. Zgodnie z założeniem ustawy, upadłość konsumencką będą mogły ogłosić osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej, które w nieumyślny sposób popadły w kłopoty finansowe.

Jak wynika z nowych przepisów, w szczególnych przypadkach upadłość będą mogły ogłosić osoby, które nie zgłosiły w ustawowym terminie wniosku o ogłoszenie upadłości; ich działania zostały prawomocnie uznane za dokonane z pokrzywdzeniem wierzycieli; podały we wniosku o upadłość niekompletne lub nieprawdziwe dane; nie wykonały wszystkich ciążących na nich obowiązków.

Sąd będzie mógł oddalić wniosek tylko wtedy, gdy uzna że stan niewypłacalności konsumenta powstał na skutek jego umyślnego działania lub wskutek rażącego niedbalstwa.

Nowelizacja ustawy zakłada w szczególności:

  • Obniżenie opłaty stałej przy przystąpieniu do procedury upadłościowej: z 200 zł do 30 zł,

  • Brak konieczności dysponowania przez dłużnika wolnymi środkami na pokrycie kosztów postępowania,

  • Możliwość udzielenia dłużnikowi ,,pożyczki’’ przez Skarb Państwa na przeprowadzenie postępowania upadłościowego (zwrot ,,pożyczki’’ nastąpi po likwidacji majątku dłużnika),

  • Odstąpienie od rygoryzmu i formalizmu przy postępowaniu upadłościowym (tj. pominięcie przez Sąd drobnych braków we wnioskach i oświadczeniach),

  • Możliwość zawarcia przez dłużnika układu z wierzycielami w ramach postępowania upadłościowego,

  • Spłata zobowiązań po likwidacji majątku dłużnika,

  • W szczególnych wypadkach, możliwość całkowitego umorzenia długów przez Sąd,

  • Zwiększenie kwoty na pokrycie kosztów najmu - do 24-krotności średniego czynszu najmu,

w przypadku sprzedaży mieszkania dłużnika,

  • W wyjątkowych sytuacjach, możliwość ogłoszenia upadłości konsumenckiej przez Sąd bez zaspokojenia wierzycieli,

  • Skrócenie maksymalnego okresu oddawania długów w ramach planu spłaty wierzycieli: z 5 do 3 lat.

Jak wynika z danych przedstawionych przez Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor, z marca tego roku zaległe płatności opiewały na kwotę 40 mld 460 mln zł (aż 2 338 883 osób posiadających zaległe zobowiązania).

Sylwia Koszyk

(Fot. freeimages.com)

Słowa kluczowe: zadłużenie

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.