Edukacja finansowa dla każdego

Program wspierany przez:

Tytuł wykonawczy wobec dłużnika w małżeństwie

WSPOLNIEMALZONKOWIECznF

Zgodnie z treścią art. 30 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego, oboje małżonkowie są odpowiedzialni solidarnie za zobowiązania zaciągnięte przez jednego z nich w sprawach wynikających z zaspokojenia potrzeb rodziny. W związku z powyższym wierzyciel będzie miał prawo pozwać obojga małżonków, mimo że zobowiązanie zostało zaciągnięte bez zgody drugiego małżonka. W takiej sytuacji wierzyciel może prowadzić egzekucję z zarówno z majątku osobistego obojga małżonków, jak i z majątku wspólnego.

Wspólność majątkowa

 

Z chwilą zawarcia małżeństwa między małżonkami powstaje z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa). Poprzez umowę małżeńską sporządzoną w formie aktu notarialnego, małżonkowie mogą wspólność rozszerzyć, ograniczyć, albo ustanowić rozdzielność majątkową. Co do zasady wspólność ustawowa obejmuje przedmioty majątkowe nabyte w czasie trwania małżeństwa przez oboje, lub przez jednego z małżonków. W szczególności należą do nich: pobrane wynagrodzenia za pracę, dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków, dochody z ich majątku wspólnego, dochody z majątku osobistego każdego z małżonków oraz środki zgromadzone na rachunku otwartego, lub pracowniczego funduszu emerytalnego każdego z małżonków.  Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków.

Odpowiedzialność za długi współmałżonka

Jeżeli zobowiązanie zostało zaciągnięte przez oboje małżonków, wierzyciel ma prawo żądać zaspokojenia powstałego długu zarówno z majątku osobistego każdego z małżonków, jak i z majątku wspólnego. W takiej sytuacji wierzyciel będzie mógł uzyskać od sądu tytuł wykonawczy przeciwko obojgu małżonkom, natomiast egzekucja może być prowadzona z majątku osobistego każdego z nich, jak i z majątku wspólnego. 

W przypadku, gdy zobowiązanie zostało zaciągnięte tylko przez jednego małżonka, ale za zgodą drugiego, wówczas wierzyciel będzie mógł żądać zaspokojenia powstałego długu z majątku osobistego małżonka-dłużnika oraz z majątku wspólnego małżonków. Zgodnie z treścią art. 787 KPC  tytułowi egzekucyjnemu wydanemu przeciwko osobie pozostającej w związku małżeńskim sąd nada klauzulę wykonalności także przeciwko jej małżonkowi z ograniczeniem jego odpowiedzialności do majątku objętego wspólnością majątkową, jeżeli wierzyciel wykaże dokumentem urzędowym lub prywatnym, że stwierdzona tytułem egzekucyjnym wierzytelność powstała z czynności prawnej dokonanej za zgodą małżonka dłużnika. Przepis ten dotyczy roszczeń powstałych po 20 stycznia 2005 r..

W uchwale z dnia 18 marca 2011 roku (III CZP 117/2010) Sąd Najwyższy stwierdził, że z dokumentu, z którego korzysta wierzyciel w celu uzyskania klauzuli wykonalności przeciwko małżonkowi dłużnika musi wynikać wprost, że małżonek wyraził zgodę na zaciągnięcie danego zobowiązania - nie można stosować w tej sytuacji domniemania zgody.

Jeśli dana wierzytelność powstała w związku z prowadzeniem przedsiębiorstwa, sąd nada klauzulę wykonalności przeciwko małżonkowi dłużnika z ograniczeniem jego odpowiedzialności do przedsiębiorstwa wchodzącego w skład majątku wspólnego małżonków. Wierzyciel będzie mógł prowadzić egzekucję z przedsiębiorstwa należącego do majątku wspólnego nawet jeśli dane zobowiązanie powstało bez zgody drugiego małżonka.

Sylwia Koszyk

(Fot. freeimages.com)

Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 2014 r. poz.101 z póź. zm)

- Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. z 2013 poz.1439 z póź. zm)

Słowa kluczowe: zadłużenie

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.