Edukacja finansowa dla każdego

Program wspierany przez:

Spółdzielczy Arbitraż Konsumencki

ARBITRAZKONSUMCznF

Arbitraż – polubowne, pozasądowe rozstrzyganie sporów ma w Polsce bardzo długą historię. Korzystanie z szeroko rozumianych produktów usług finansowych stało się nieodzownym elementem naszego, współczesnego życia. Daje to nam, konsumentom wiele możliwości, ale niesie również coraz większy element ryzyka - ryzyka powstania sporu.

Spółdzielczy Arbitraż Konsumencki, przy Stowarzyszeniu Krzewienia Edukacji Finansowej w Gdyni, działa w oparciu o zawarte w dniu 28 października 2002 roku porozumienie oraz aneks nr 1 z dnia 01 kwietnia 2011 roku z Krajową Spółdzielczą Kasą Oszczędnościowo-Kredytową. Jego celem jest z jednej strony upowszechnianie polubownych form rozstrzygania sporów, z drugiej dbałość o poprawę jakości i bezpieczeństwo usług oferowanych przez spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe oraz wzmocnienie pozycji członków spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych jako konsumentów usług finansowych.

Spółdzielczy Arbitraż Konsumencki (SAK), to szybka i tania forma rozstrzygania sporów przez Arbitra pomiędzy usługodawcą (SKOK), a konsumentem niezadowolonym ze sposobu w jaki usługa została wykonana. Spory te mogą dotyczyć wyłącznie roszczeń pieniężnych z tytułu niewykonania, lub nienależytego wykonania przez Kasę czynności podejmowanych w ramach działalności statutowej SKOK. Co istotne, wartość przedmiotu sporu nie może być wyższa niż 8.000 złotych a postępowania mogą dotyczyć wyłącznie sporów powstałych po 01 października 2002 roku. Biorąc pod uwagę zapisy regulaminu SAK, postępowaniami mogą być objęte wyłącznie spory z Kasami, które złożyły oświadczenie o poddaniu się rozstrzygnięciom SAK i zobowiązały się do wykonania jego orzeczeń. Pamiętać bowiem należy, że orzeczenie wydane przez Arbitra jest ostatecznym rozstrzygnięciem dla Kasy, a ta zobowiązania jest do  wykonania orzeczenia w ciągu 14 dni od jego otrzymania. 

Postępowanie przed SAK wszczyna się na wniosek.  Można go uzyskać drogą korespondencyjną, osobiście w biurze SAK, bądź pobrać ze strony internetowej www.skef.pl. SAK jest stosunkowo tanią formą rozstrzygania sporów biorąc pod uwagę wysokość przedmiotu sporu. Wpis wynosi 50 złotych (w przypadku gdy wartość przedmiotu sporu jest niższa niż 50 złotych – wpis wynosi 20 złotych) i należy go uiścić wraz ze wniesieniem wniosku. Do wniosku należy również dołączyć dokument, z którego jasno wynika, że wnioskodawca wyczerpał drogę postępowania reklamacyjnego w Kasie, bądź nie otrzymał odpowiedzi na reklamację w terminie 30 dni od złożenia reklamacji. Innym, ważnym warunkiem do złożenia wniosku jest fakt, że w momencie jego składania spór nie może być rozstrzygnięty, bądź rozstrzygany przed sądem. Taki bowiem wniosek zostanie odrzucony. Należy jednak zwrócić uwagę na istotną z punktu widzenia konsumenta/wnioskodawcy  kwestię. Wydanie przez Arbitra orzeczenia niekorzystnego dla wnioskodawcy nie powoduje zamknięcia drogi postępowania sądowego. 

Od początku funkcjonowania tej instytucji, tj. od 2003 roku, do SAK wpłynęło 171 wniosków. Większość wniosków zawierała zarzuty dotyczące nienależytego wykonywania obowiązków przez Kasy w związku z łączącymi Strony umowami kredytowymi - nieuzasadnione wypowiadanie umów, obciążanie członków kosztami, nieprawidłowy przepływ informacji. Znaczna ilość kierowanych do Spółdzielczego Arbitrażu Konsumenckiego wniosków zawiera braki formalne (nieuiszczenie wpisu, niesprecyzowanie roszczenia), bądź też nie podlega rozpoznaniu (sprawa jest na etapie postępowania sądowego, egzekucyjnego, dotyczy roszczeń niemajątkowych).

Magdalena Nastrabasz - Janczarska

(Fot. freeimages.com)

Słowa kluczowe: SKOK

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.