Edukacja finansowa dla każdego

Program wspierany przez:

Nowe przepisy prawa pracy

NOWEPRAWOPRACYCznF

NSZZ "Solidarność" chce, aby w świadectwie pracy nie trzeba było zamieszczać wpisu o trybie rozwiązania umowy z pracownikiem. Propozycją tą zajmie się zespół ds. prawa pracy Rady Dialogu Społecznego. Byłaby to kolejna ważna zmiana w Kodeksie pracy. Od początku 2017 r. weszła w życie nowelizacja, która m.in. zmieniła zasady wydawania świadectw pracy.

Zdaniem związkowców, wymóg informowania o trybie zakończenia zatrudnienia jest niezgodny z Konstytucją. Uzasadniają, że nawet skazanie za przestępstwo ulega z czasem zatarciu, a informacja o dyscyplinarce na zawsze pozostaje w aktach danej osoby. Ponadto według „Solidarności”, obecne przepisy naruszają prawo do ochrony prywatności, czci i dobrego imienia obywateli (pracowników). Są też niezgodne z art. 8 ust. 1 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności i z art. 7 Karty praw podstawowych. Dlatego wpisywanie trybu rozwiązania umowy o zatrudnieniu do świadectwa pracy powinno jak najszybciej zniknąć z prawa.

Byłyby to kolejne zmiany w prawie pracy w krótkim czasie, bo 1 stycznia 2017 r. weszła najświeższa nowelizacja. W myśl jej przepisów pracodawca ma obowiązek niezwłocznego wydania świadectwa pracy tylko wtedy, gdy nie zamierza nawiązać z pracownikiem kolejnej umowy w ciągu 7 dni od zakończenia poprzedniej. Jeżeli natomiast strony planują kontynuowanie zatrudnienia na podstawie kolejnej umowy, nawiązanej w ciągu 7 dni od ustania poprzedniej, to świadectwo pracy będzie musiało być wydane jedynie na wniosek pracownika. Rodzaj zawieranych umów nie ma już znaczenia. Nowością jest też wprowadzenie możliwości złożenia wniosku o wydanie świadectwa w formie elektronicznej.

Więcej czasu na odwołanie

Poprzednio pracownik, który zamierzał odwołać się od wypowiedzenia umowy o pracę lub rozwiązania jej w trybie natychmiastowym miał na to tylko 7 dni. Natomiast 14 dni miał w przypadkach rozwiązania umowy bez wypowiedzenia lub jej wygaśnięcia. Procedura ta uległa zmianie od 1 stycznia 2017 r.. Obowiązuje teraz jednolity, 21-dniowy termin na złożenie odwołania, liczony od dnia doręczenia pisma o wypowiedzeniu/rozwiązaniu umowy lub o jej wygaśnięciu.

Odpowiedzialność materialna tylko pisemnie

Od 1 stycznia 2017 r. do katalogu umów zawieranych z pracownikiem, dla których forma pisemna zastrzeżona jest pod tym rygorem, dołączyła umowa o współodpowiedzialności materialnej. Zawarcie jej w innej formie niż pisemna oznaczać będzie jej nieważność z mocy prawa.

(Fot. freeimages.com)

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.