Edukacja finansowa dla każdego

Program wspierany przez:

Komu 500 zł na dziecko?

500PLUSCznF

„Rodzina 500 plus” to pierwszy tak powszechny i jednocześnie sztandarowy projekt rządu Prawa i Sprawiedliwości. Nowa ustawa zaczęła obowiązywać od 1 kwietnia 2016. Projekt jest pierwszą tak kompleksową odpowiedzią rządzących na problemy demograficzne Polski.

Ustawa określa, że świadczenie przysługuje rodzicom lub opiekunom (prawnym albo faktycznym) na każde drugie i kolejne dziecko do ukończenia przez nie 18. roku życia. Również rodzice jednego dziecka mogą liczyć na takie wsparcie, jeśli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 800 zł, bądź 1 200 zł w przypadku dzieci niepełnosprawnych. Świadczenie nie jest opodatkowane, a to oznacza, że kwota 500 zł będzie wypłacana w całości bez żadnych potrąceń.

W przypadku rozwodników 500 zł na dziecko będzie przysługiwać temu, kto faktycznie sprawuje opiekę nad dzieckiem. W przypadku współdzielenia się opieką, kwota świadczenia będzie dzielona proporcjonalnie do liczby dni, w których każde z nich opiekuje się dzieckiem.

Takie same zasady obejmą t.zw. rodziny patchworkowe. Jeżeli taka rodzina - obok dzieci z poprzednich związków - będzie mieć jeszcze co najmniej jedno dziecko wspólne, to do rodziny wliczane będą wszystkie dzieci.

Wypłata świadczenia do wejścia w dorosłość,

czyli do ukończenia przez dziecko 18 lat. Jeśli w rodzinie jest kilkoro dzieci, ale tylko jedno ma poniżej 18 lat, świadczenie zależne będzie od dochodu, czyli rodzina taka będzie traktowana, jak rodzina z jednym dzieckiem.

Za to dziecko między 18. a 25. rokiem życia, pozostające na utrzymaniu rodziców, będzie uwzględniane przy obliczaniu dochodu na osobę w rodzinie. Ponadto przy obliczaniu tego dochodu brane pod uwagę będą także dzieci, które ukończyły 25. rok życia, posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności i z tego tytułu mają już prawo do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna.

500 zł nie na wszystko będzie można wydać

Na podstawie Ustawy o pomocy społecznej z 2004 r., pracownicy opieki społecznej będą mogli sprawdzić, czy 500 zł na dziecko jest wydawane zgodnie z przeznaczeniem. W przypadku podejrzeń, że pieniądze z tego świadczenia są wydawane niezgodnie z przeznaczeniem, u rodziny będzie przeprowadzony wywiad środowiskowy. Jeśli pomoc społeczna stwierdzi nieprawidłowości, to będzie mogła kupić za równowartość kwoty świadczenia jedzenie, ubranie czy leki albo opłacić konkretne usługi - przedszkole albo kolonie.

500 zł nie będzie wliczane do dochodu

przy ustalaniu prawa do świadczeń z innych systemów wsparcia takich, jak zasiłki z pomocy społecznej, dodatki mieszkaniowe, inne świadczenia rodzinne, a także wypłaty z funduszu alimentacyjnego.

500 zł na dziecko tylko w kraju

Zgodnie z praktyką systemów pomocy społecznej w Unii Europejskiej, program "500plus" nie będzie przysługiwał, jeśli rodzina pobiera za granicą świadczenie o podobnym charakterze. Placówki pomocy społecznej w innych krajach unijnych mają obowiązek informowania marszałka właściwego województwa w Polsce o złożeniu przez Polaka wniosku o zagraniczne świadczenia rodzinne.

Rodzice składający wniosek o przyznanie świadczenia są również zobowiązani do informowania o każdej zmianie mającej wpływ na prawo do tego świadczenia, w tym również o zmianie miejsca zamieszkania.

Cudzoziemcy również

będą mogli otrzymywać 500 zł na dziecko, zgodnie z umowami międzynarodowymi podpisanymi przez Polskę. Prawo do dodatku przysługuje również obcokrajowcom z zezwoleniem na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji oraz posiadającym kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”. Jednak warunkiem wypłacania świadczenia jest mieszkanie w Polsce wraz z rodziną, zwłaszcza z uprawnionymi dziećmi.

Wnioski będzie można składać od 1 kwietnia,

od samego początku obowiązywania programu, ale będą na to trzy miesiące. Wypłaty będą naliczane od 1 kwietnia, jeśli wniosek wpłynie do 30 czerwca 2016. Do programu będzie można dołączyć w dowolnym momencie, jednak w kolejnych miesiącach świadczenie będzie wypłacane od miesiąca, w którym rodzice złożą wniosek.

Świadczenie będzie przyznawane na rok, a okres rozliczeniowy trwa od 1 października do 30 września następnego roku. Wnioski na kolejne okresy będą przyjmowane od 1 sierpnia danego roku. Dłuższy będzie jedynie pierwszy okres - rozpoczyna się 1 kwietnia 2016 i trwać będzie do 30 września 2017 r. Po to, by rodzice nie musieli składać dwóch wniosków w jednym roku.

Wnioski należy składać w gminie

Wyjątkiem będą sytuacje określone unijnymi przepisami o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego – wówczas właściwym organem jest marszałek województwa.

Przez Internet też można

i użyć podpisu w formie elektronicznego profilu e-PUAP. Kiedy rodzina będzie ubiegać się o świadczenie na drugie i kolejne dzieci, nie będzie musiała dołączać zaświadczenia o dochodach. Jedynie świadczenie na pierwsze dziecko uzależnione jest od dochodu, więc niezbędne będzie załączenie odpowiednich dokumentów.

Wypłata głównie przelewem lub przekazem

- dodatek 500 zł będzie więc dostarczany tak, jak wszystkie świadczenia rodzinne. W uzasadnionych przypadkach będzie możliwość odebrania pieniędzy w urzędzie gminy lub miasta, a także w ośrodkach pomocy społecznej.

(Fot. freeimages.com)

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.