Edukacja finansowa dla każdego

Program wspierany przez:

Komornik nie może zająć całej pensji

KOMORNIKNIEMOZECznF

Przepisy dotyczące potrąceń z wynagrodzenia za pracę są precyzyjne. Częścią wprowadzonej przez nie ochrony pensji jest t.zw. kwota wolna, która nie ma zastosowania tylko przy potrąceniach na alimenty.

Szczególny status zobowiązań alimentacyjnych wynika z nadrzędnego traktowania przez polskie prawo interesów dzieci i ogólnie osób, które nie mogą samodzielnie zarobkować.

Świadczenia nie podlegające egzekucji komorniczej

Generalnie komornikowi nie wolno – poza kwotą zobowiązań alimentacyjnych – zajmować również następujących świadczeń:

 • świadczenia pieniężne wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów,

 • świadczenia rodzinne,

 • dodatki pielęgnacyjne,

 • dodatki dla sierot,

 • zasiłki dla opiekunów,

 • zasiłki z pomocy społecznej.

Co do wynagrodzenia za pracę, zgodnie z artykułem 871 § 1 Kodeksu pracy, wolna od potrąceń jest kwota w wysokości:

 • minimalnego wynagrodzenia za pracę przysługującego pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy, po odliczeniach składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych - przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż alimentacyjne;

 • 75% wskazanego wynagrodzenia - przy potrącaniu zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi;

 • 90% wskazanego wynagrodzenia - przy potrącaniu kar pieniężnych z odpowiedzialności porządkowej.

Wolna od potrąceń jest też składka zdrowotna, co wynika ze stanowiska Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z 16 października 2007 r.

W przypadku potrąceń dokonywanych wyłącznie za pisemną zgodą pracownika, tzw. dobrowolnych, wolna od potrąceń jest kwota wynagrodzenia za pracę w wysokości:

 • 100% minimalnego wynagrodzenia - przy potrącaniu należności na rzecz pracodawcy;

 • 80% tego wynagrodzenia - przy potrącaniu innych należności.

Zasady reguluje artykuł 91 § 2 Kodeksu pracy.

Kwoty wolne od potrąceń stają się proporcjonalnie niższe przy zatrudnieniu na część etatu – zgodnie z artykułem 871 § 2 Kodeksu pracy. Jednak przepisy nie przewidują ograniczeń z powodu nieprzepracowania pełnego miesiąca. Oznacza to, że podjęcie zatrudnienia w trakcie miesiąca, a także jego zakończenie przed upływem pełnego miesiąca nie jest okolicznością wpływającą na obniżenie kwoty wolnej.

Wysokość kwot wolnych od potrąceń w 2015 r. dla pracowników pełnoetatowych, po wcześniejszym uwzględnieniu odliczeń składkowo-podatkowych:

 • 1.286,16 zł przy zastosowaniu podstawowych kosztów i kwoty zmniejszającej podatek;

 • 1.239,16 zł przy zastosowaniu podstawowych kosztów i bez stosowania kwoty zmniejszającej podatek;

 • 1.291,16 zł przy zastosowaniu podwyższonych kosztów i kwoty zmniejszającej podatek;

 • 1.244,16 zł przy zastosowaniu podwyższonych kosztów i bez stosowania kwoty zmniejszającej podatek.

Egzekucja z konta też ograniczona

Od zajęcia przez komornika na koncie wolna jest kwota stanowiąca trzykrotność średniego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, bez wypłat nagród z zysku, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za okres bezpośrednio poprzedzający dzień wystawienia tytułu wykonawczego. Obecnie to około 12 tys. zł niezależnie od ilości posiadanych przez nas kont.

Zajęcie konta przez komornika wiąże się także z zakazem dokonywania przez dłużnika wypłat z tego konta. Są jednak możliwe takie wyjątki, jak bieżące wypłaty na wynagrodzenie za pracę (jeśli dłużnik jest pracodawcą) oraz na zasądzone alimenty i renty o charakterze alimentacyjnym z tytułu odszkodowania. Musimy mieć jednak na te operacje zgodę komornika.

(Fot. freeimages.com)

Słowa kluczowe: zadłużenie

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.