Edukacja finansowa dla każdego

Program wspierany przez:

Babcia z bratem na rodzicielski

BABCIAZBRATEMCznF

Obowiązująca od 7 września 2019 r. nowelizacja Kodeksu pracy rozszerza grono osób uprawnionych do urlopu macierzyńskiego oraz urlopu rodzicielskiego o pracownika, innego niż pracownik-ojciec wychowujący dziecko. Są to członkowie najbliższej rodziny tacy, jak dziadkowie lub rodzeństwo dziecka. Ponadto nowelizacja poszerza prawa pracownika w dochodzeniu odszkodowań za dyskryminację i mobbing. Z drugiej strony zmienia obowiązki pracodawcy w wydawaniu świadectw pracy, zwłaszcza w zakresie maksymalnych terminów.

Art. 163 § 3 Kodeksu pracy otrzymał brzmienie: „Na wniosek pracownicy udziela się jej urlopu bezpośrednio po urlopie macierzyńskim; dotyczy to także pracownika – ojca wychowującego dziecko lub pracownika – innego członka najbliższej rodziny, o którym mowa w art. 1751 pkt 3, który korzysta z urlopu macierzyńskiego”.

Pracownikowi - innemu członkowi najbliższej rodziny - przysługuje prawo do urlopu macierzyńskiego w czterech sytuacjach: 

  • gdy matka dziecka, będąca pracownicą albo ubezpieczoną (tj. osobą niebędącą pracownicą, ale objętą ubezpieczeniem społecznym w razie choroby i macierzyństwa), legitymuje się orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji;
  • gdy matka dziecka, będąca pracownicą albo ubezpieczoną, przebywa w szpitalu albo innym zakładzie leczniczym stacjonarnym i całodobowym, ze względu na stan zdrowia nie może sprawować osobistej opieki nad dzieckiem;
  • w przypadku zgonu matki dziecka;
  • w przypadku porzucenia dziecka przez matkę.
Poprzednio uprawnienia, wynikające z wymienionych sytuacji, w praktyce były ograniczone do ojca dziecka. Teraz również babcie, dziadkowie, bracia i siostry je uzyskali. Związane są one z korzystaniem z urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego. Są to 4 grupy przywilejów:

  • ochrona przed zwolnieniem - pracodawca nie będzie mógł rozwiązać z nimi umowy w trakcie korzystania z urlopu macierzyńskiego/rodzicielskiego (zmiana w art. 177 § 5 Kodeksu pracy);
  • zaraz po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego, będą mogli skorzystać z urlopu wypoczynkowego (zmiana w art. 163 § 3 Kodeksu pracy);
  • mogą żądać przywrócenia do pracy i wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy, w razie wypowiedzenia umowy na czas określony z naruszeniem przepisów (zmiana w art. 47 Kodeksu pracy i zmiana art. 57 § 2 Kodeksu pracy);
  • przysługuje im roszczenie o odszkodowanie, roszczenie o uznanie wypowiedzenia za bezskuteczne albo o przywrócenie do pracy – w przypadku gdy wypowiedzenie umowy o pracę zawartej czas określony w trakcie urlopu macierzyńskiego/rodzicielskiego nastąpiło z naruszeniem przepisów o wypowiadaniu takiej umowy (zmiana art. 50 § 5 Kodeksu pracy).

Wszyscy pracownicy (niezależnie od stanu rodzinnego) otrzymali też nowe uprawnienia. Np. w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji na stanowisku pracy, każde  nierówne traktowanie pracowników, którego nie można uzasadnić obiektywnymi przyczynami, będzie mogło być uznane za dyskryminację. Ponadto, pracownik będzie mógł dochodzić od pracodawcy odszkodowania również w sytuacji, gdy nie rozwiązał stosunku pracy, ale – na skutek stosowanych wobec niego działań mobbingowych – poniósł konkretną szkodę. Poprzednio najpierw musiało dojść do odejścia z pracy, by móc rozpocząć procedury prawne o odszkodowanie. 

Zostały wydłużone terminy związane ze sprostowaniem świadectwa pracy na wniosek pracownika. Poprzednio było na to 7 dni, a teraz 14. Natomiast w przypadku niezawiadomienia przez pracodawcę o odmowie sprostowania świadectwa pracy, pracownik będzie mógł wnieść żądanie sprostowania świadectwa pracy do sądu pracy. Od 7 września 2019 r., pracodawca ma obowiązek wydać pracownikowi świadectwo pracy w dniu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy, pod warunkiem, że nie nawiązuje z nim kolejnego stosunku pracy w terminie 7 dni od rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniej umowy o pracę. Wcześniejsze przepisy mówiły o bliżej nieokreślonym terminie “niezwłocznym” wydania świadectwa pracy.

Fot. pixabay.com

Słowa kluczowe: zadłużenie

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.