Edukacja finansowa dla każdego

Program wspierany przez:

Słownik pojęć

Popularne w słowniku: Bankowość elektroniczna, Całkowity koszt kredytu, Grace period

  • Akt notarialny

    To efekt czynności notarialnej polegającej na spisaniu i potwierdzeniu przez notariusza informacji zawartych w akcie. Dodatkowo jest on sporządzany jako akt woli stron lub jeśli wymagają tego przepisy prawa, co dotyczy m.in. przeniesienia własności nieruchomości w trakcie jej nabywania. Niedotrzymanie tego obowiązku pociąga za sobą stwierdzenie bezskuteczności czynności prawnej, w tym przypadku nieważność transakcji nabycia nieruchomości. Zgodnie z postanowieniami ustawy Prawo o notariacie z dnia 14 lutego 1991r. akt notarialny zawierać powinien : 1) dzień, miesiąc i rok sporządzenia aktu, a w razie potrzeby lub na żądanie strony - godzinę i minutę rozpoczęcia i podpisania aktu, 2) miejsce sporządzenia aktu, 3) imię, nazwisko i siedzibę kancelarii notariusza, a jeżeli akt sporządził zastępca notariusza - nadto imię i nazwisko zastępcy, 4) imiona, nazwiska, imiona rodziców i miejsce zamieszkania osób fizycznych, nazwę i siedzibę osób prawnych lub innych podmiotów biorących udział w akcie, imiona, nazwiska i miejsce zamieszkania osób działających w imieniu osób prawnych, ich przedstawicieli lub pełnomocników, a także innych osób obecnych przy sporządzaniu aktu, 5) oświadczenia stron, z powołaniem się w razie potrzeby na okazane przy akcie dokumenty, 6) stwierdzenie, na żądanie stron, faktów i istotnych okoliczności, które zaszły przy spisywaniu aktu, 7) stwierdzenie, że akt został odczytany, przyjęty i podpisany, 8) podpisy biorących udział w akcie oraz osób obecnych przy sporządzaniu aktu, 9) podpis notariusza.

Ta witryna używa plików cookie, aby zapewnić użytkownikom maksymalny komfort przeglądania.
Aby dowiedzieć się więcej na temat cookies oraz w jaki sposób je wykorzystujemy, kliknij więcej informacji.